Fotoraport z targów Poleko 2010

Fotoraport z targów Poleko 2010
Podstawowe sektory tematyczne targów Poleko, które odbyły się 23-25 listopada w Poznaniu, to odpady i recykling, energia i odnawialne źródła energii oraz woda i ścieki. Tematem wiodącym tegorocznej edycji było natomiast finansowanie inwestycji środowiskowych. Na inwestycje proekologiczne samorządy oraz firmy potrzebują niejednokrotnie od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych. I właśnie w Poznaniu można się było dowiedzieć jak pozyskać wystarczające fundusze na rozwój tego typu projektów.

Ponadto na czterech ekspozycjach specjalnych Poleko prezentowane były nowoczesne technologie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Salon Czystej Energii - jego tematyka dotyczyła energii odnawialnej - wiatrowej, wodnej i słonecznej, wód geotermalnych, pomp cieplnych, biopaliw, biomasy i urządzeń do jej spalania, pelet, biopaliw płynnych oraz biogazów.

Specjalistów z branży opakowaniowej szczególnie interesowała oferta Salonu Recyklingu, w ramach którego wystawcy zaprezentowali rozwiązania z zakresu gromadzenia, sortowania i odzysku odpadów przemysłowych, takich jak: tworzywa sztuczne, papier, karton, guma, szkło.


Tandem salonów tematycznych uzupełniał salon Aparatura Kontrolno-Pomiarowa, w ramach którego prezentowane były urządzenia przeznaczone do pomiarów, analiz laboratoryjnych i kontroli jakości wody, ścieków, powietrza i hałasu. Po raz szósty w ramach Poleko odbyła się też Nauka dla Środowiska, która obejmowała ofertę jednostek badawczo-rozwojowych i instytutów naukowo-badawczych oraz innych instytucji działających w sferze szeroko rozumianej ekologii.

Targi Poleko i towarzysząca im Komtechnika zgromadziły w tym roku 650 wystawców z 20 krajów.

Poniżej prezentujemy link do fotoraportu z imprezy.

Fotoraport z targów Poleko 2010