Grupa Azoty zacieśnia współpracę z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych

Grupa Azoty zacieśnia współpracę… Z inicjatywy Wojewody Lubelskiego, Pana Przemysława Czarnka największy polski koncern chemiczny – Grupa Azoty i prestiżowy ośrodek badawczy - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (INS) podpisały list intencyjny ws. zacieśnienia i usystematyzowania współpracy. Koordynacja działań badawczo - rozwojowych z poziomu całej Grupy oraz otwarcie na nowe wieloobszarowe projekty zwiększą szanse koncernu na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na skalę przemysłową. Pełniejsze wykorzystanie możliwości badawczych Instytutu, który od 50 lat jest związany z regionem da również nowy impuls do dalszego rozwoju zarówno województwa lubelskiego, jak i całego polskiego przemysłu chemicznego.

- Ogromnie się cieszę, że Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach będzie współpracował nie tylko z Grupą Azoty Puławy, ale z Grupą Azoty w całej Polsce. Jest to doskonały krok w kierunku rekomendowanego przez rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, jak również przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Premiera Jarosława Gowina, połączenia nauki i biznesu. Wierzę, że wiele płaszczyzn współpracy wszystkich zakładów całej Grupy Azoty z INS w Puławach wpłynie również na rozwój tego doskonale działającego od kilkudziesięciu lat instytutu oraz na rozwój województwa lubelskiego – mówi Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski.

Współpraca Grupy Azoty i INS zakłada między innymi uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dla opracowania nowych produktów i technologii ich produkcji oraz ich wdrożenie w skali pilotażowej. Oba podmioty będą również współpracować w zakresie organizacji praktyk i staży pracowniczych oraz doktoratów wdrożeniowych.

- Podpisany dzisiaj list intencyjny to kolejny krok w stronę nowoczesnej chemii i wzmocnienia pozycji Grupy Azoty nie tylko na bardzo konkurencyjnym rynku europejskim, ale wśród liderów rozwiązań chemicznych na całym świecie. Jestem przekonany, że długofalowa współpraca z tak renomowanym ośrodkiem badawczym jakim jest Instytut Nowych Syntez Chemicznych i możliwość korzystania z wiedzy, doświadczenia i umiejętności zespołu wybitnych naukowców, którzy doskonale znają nasze potrzeby biznesowe zaowocuje przełomowymi rozwiązaniami i stanie się siłą napędową dla rozwoju polskiego przemysłu chemicznego – powiedział dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

instytut nowych syntez chemicznych


Na usystematyzowaniu współpracy i wielowymiarowym podejściu do projektów, skorzysta nie tylko Grupa Azoty Puławy, dla której Instytut stanowi naturalne zaplecze badawcze, ale pozostałe spółki z Grupy, które już dziś wdrażają rozwiązania, będące efektem dotychczasowych prac badawczych. Przykładem takich implementacji jest modernizacja i intensyfikacja dwóch linii produkcyjnych Wytwórni Amoniaku w Grupie Azoty Police, modernizacja instalacji kwasu azotowego w Tarnowie i zakładzie produkcyjnym w Kędzierzynie - Koźlu, budowa instalacji odsiarczania spalin w Grupie Azoty Puławy, wspólne technologie i produkcja katalizatorów. W ramach działań podmioty pracują również nad nową formułą tzw. „inteligentnych nawozów”, dostoswanych do wymagań poszczególnych gatunków roślin i zasobności gleb w składniki pokarmowe. Od momentu podjęcia współpracy z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych Grupa Azoty łącznie przeznaczyła ponad 80 mln zł na wspólne projekty badawcze.

- Współpraca Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z Grupą Azoty to modelowy przykład wykorzystania możliwości polskiej nauki we wdrażaniu innowacyjnych technologii w przemyśle. Jestem przekonany, że nowoczesne rozwiązania zarówno w obszarze tzw. wielkiej syntezy chemicznej jak i biotechnologii oferowane przez nasz ośrodek badawczy przyczynią się do poszerzenia oferty produktowej Grupy Azoty oraz pozytywnie wpłyną na rozwój polskiej chemii– podkreśla prof. Janusz Igras, Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych.

- Współpraca z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych wpisuje się w plan działalności badawczo- rozwojowej Grupy Azoty. Dzisiejsze porozumienie przewiduje między innymi wspólne wnioski o dofinansowanie w ramach środków z Programu Ramowego Horyzont 2020. Liczymy, że efektem realizowanych projektów będzie podniesienie poziomu konkurencyjności produktów Grupy Azoty – dodaje dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty.

Grupa Azoty rozbudowuje też własną infrastrukturę badawczą. Do końca roku w Tarnowie powstanie Centrum Badawczo - Rozwojowe, które będzie koncentrować się na takich obszarach jak zaawansowane materiały, nowoczesne produkty nawozowe oraz technologie, a także wyroby proekologiczne. Własne centrum badawczo- rozwojowe posiada już Grupa Azoty Kędzierzyn. W Policach i Puławach rozwijane są z kolei ośrodki kompetencyjne. W ubiegłym roku Grupa Azoty uruchomiła również nowatorski program akceleracyjny Idea4Azoty, którego adresatami są m.in. środowiska badawcze. Zgłoszone projekty, niezależnie od stadium zaawansowania mają szansę uzyskać pełny zakres wsparcia – od dofinansowania do maksymalnej kwoty 20 mln zł, poprzez zaplecze infrastrukturalne czy usługi doradcze. Zgodnie z założeniami zawartymi w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Grupy Azoty, wydatki w obszarach badań, rozwoju i innowacyjności (B+R+I) do 2020 r. osiągną 1% przychodów.

Grupa Azoty to największy koncern chemiczny w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Instytut Nowych Syntez Chemicznych jest jednym z najlepszych instytutów badawczych w dziedzinie chemii przemysłowej. W ostatniej ocenie parametrycznej uzyskał kategorię A, co świadczy o bardzo wysokim poziomie naukowo-badawczym. Głównym źródłem przychodów instytutu są badania stosowane i prace wdrożeniowe dla szeroko rozumianego przemysłu nawozowego. W ostatnich latach inwestycje w rozbudowę innowacyjnego zaplecza badawczego i produkcyjnego przekroczyły kwotę 120 mln zł. Instytut prowadzi badania stosowane w obszarze tzw. wielkiej syntezy chemicznej związane z wytwarzaniem gazu syntezowego, syntezą amoniaku oraz katalizatorami, związkami azotu i nawozami azotowymi, fosforowymi i wieloskładnikowymi. Instytut rozwija również nowe technologie w obszarze biogospodarki i tzw. „zielonej chemii”, w tym innowacyjne biomateriały – polimery biodegradowalne, wytwarzane z surowców odnawialnych znajdującymi zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu. Instytut jest także liderem na skalę europejską w obszarze badań nad ekstrakcją produktów roślinnych za pomocą nadkrytycznego CO2.

Źródło: Urząd Wojewódzki w Lublinie

Czytaj więcej:
Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8