KE zatwierdziła 3,2 mld euro wsparcia na rozwój baterii w UE

KE zatwierdziła 3,2 mld euro…

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) zgłoszony wspólnie przez Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy, Włochy, Polskę i Szwecję w celu wspierania badań i innowacji we wspólnym europejskim obszarze priorytetowym baterii.

Siedem państw członkowskich przeznaczy w najbliższych latach około 3,2 mld euro na finansowanie tego projektu. Oczekuje się, że finansowanie publiczne odblokuje dodatkowych 5 mld euro pochodzących z inwestycji prywatnych. Zakończenie realizacji całego projektu zaplanowano na 2031 r. (z uwzględnieniem różnych harmonogramów dla poszczególnych podprojektów).

- Produkcja baterii w Europie ma strategiczne znaczenie dla naszej gospodarki i społeczeństwa ze względu na jej potencjał w zakresie czystej mobilności i energii, tworzenia miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności. Nasze ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania umożliwią władzom publicznym i przedsiębiorstwom z kilku państw członkowskich wspólne opracowanie ambitnych innowacyjnych projektów o pozytywnym oddziaływaniu na sektory i regiony przemysłowe. Zatwierdzona pomoc zapewni realizację tego ważnego projektu bez nadmiernego zakłócania konkurencji - powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy na miarę ery cyfrowej i komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji.

- Nasz cel, jakim jest zwiększenie skali innowacji w ramach europejskiego sojuszu na rzecz baterii, wzbudził zainteresowanie poważnych partnerów branżowych. Dzięki intensywnym wysiłkom siedmiu państw członkowskich, przemysłu i Komisji powstaje pierwszy duży ogólnoeuropejski ekosystem baterii, obejmujący projekty wiodące we wszystkich segmentach tego strategicznego łańcucha wartości. Udało nam się znaleźć odpowiednią receptę na politykę przemysłową na miarę XXI wieku. Są to: ścisła współpraca między podmiotami przemysłowymi, wspólne działania mające na celu przyspieszenie innowacyjności od etapu koncepcji w laboratorium po wprowadzenie produktu na rynek, skoordynowane instrumenty finansowe pochodzące zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, oraz ramy regulacyjne stanowiące podstawę silniejszej europejskiej gospodarki opartej na wiedzy - powiedział Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania.

W projekcie udział weźmie 17 uczestników bezpośrednich, głównie podmiotów branżowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), z których część będzie prowadzić działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim. Uczestnicy bezpośredni będą ściśle współpracować ze sobą, a także z ponad 70 partnerami zewnętrznymi, takimi jak małe i średnie przedsiębiorstwa oraz publiczne organizacje badawcze.

Po trwających trzy miesiące intensywnych rozmowach technicznych między Komisją a właściwymi podmiotami, w październiku 2019 r. projekt został oficjalnie zgłoszony Komisji do zatwierdzenia zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. Po zgłoszeniu Komisja zakończyła swoją ocenę i niezwłocznie podjęła decyzję o zapewnieniu szybkiej i sprawnej realizacji projektu.

Uczestnicy projektu i ich partnerzy skupią swoje prace w szczególności na czterech obszarach:

  1. Surowce i materiały zaawansowane: celem projektu jest rozwój zrównoważonych i innowacyjnych procesów umożliwiających wydobycie, koncentrację, rafinację i oczyszczanie rud w celu wytworzenia wysokiej czystości surowców. Jeśli chodzi o zaawansowane materiały (do produkcji katod, anod i elektrolitów), projekt ma na celu udoskonalenie istniejących materiałów lub stworzenie nowych materiałów, które zostaną wykorzystane w innowacyjnych ogniwach baterii.
  2. Ogniwa i moduły: celem projektu jest stworzenie innowacyjnych ogniw i modułów, zaprojektowanych w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wydajność, na potrzeby zarówno sektora motoryzacyjnego, jak i innych sektorów (np. stacjonarne magazynowanie energii, elektronarzędzia itp.).
  3. Systemy baterii: celem projektu jest opracowanie innowacyjnych systemów baterii, w tym oprogramowania i algorytmów zarządzania baterią, a także innowacyjnych metod badawczych.
  4. Zmiana przeznaczenia, recykling i rafinacja: projekt ma na celu zaprojektowanie bezpiecznych i innowacyjnych procesów zbiórki, demontażu, zmiany przeznaczenia, recyklingu i rafinacji materiałów pochodzących z recyklingu.

Źródło: Komisja Europejska