Kierunki rozwoju recyklingu

Kierunki rozwoju recyklingu Branża recyklingu, pomimo ostatnich wielkich zawirowań, jest jednym z ważniejszych obszarów działań związanych z rynkiem tworzyw sztucznych i opakowań. W ogłoszonym niedawno przez stowarzyszenie Plastics Europe raporcie o tworzywach sztucznych, recyklingowi poświęcono bardzo dużo uwagi.

Zawarte w tym raporcie dane dotyczące recyklingu oparte są na oficjalnych danych pochodzących z państw członkowskich. Określają ilość materiału zgromadzonego do recyklingu, niezależnie, czy materiał przekracza następnie granice UE, czy jest wysyłany za ocean do krajów, takich jak Chiny czy Indie, czy też pozostaje w kraju pochodzenia.

W samej Europie ma miejsce intensywne przemieszczanie transgraniczne materiału do recyklingu, na zasadach handlu wewnątrzunijnego. Na przykład ilość importowanych odpadów przerabianych przez firmy recyklingowe w Szwajcarii, Belgii i Holandii kształtuje się na poziomie 35-45 proc.

Eksport pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych z 27 krajów UE oraz Norwegii i Szwajcarii w roku 2007 wzrósł wg szacunkowych wyliczeń do ok. 0,65 miliona ton (30 proc. więcej niż w 2006 r.). Stanowi to 13 proc. wszystkich odpadów zgromadzonych do recyklingu i jest to wartość podobna do wartości dla innych materiałów. Przestrzeganie zasady, że recykling eksportowanych odpadów odbywa się w certyfikowanych, upoważnionych zakładach ma zasadnicze znaczenie dla wiarygodności UE oraz zaufania konsumentów.

Ilość pokonsumeckich odpadów z tworzyw sztucznych zebranych do recyklingu mechanicznego wzrosła w porównaniu z 2006 r. o 11 proc. osiągając w 2007 r. udział 20,1 proc. Oznacza to wzrost o 0,5 miliona ton i daje wynik 4,9 miliona ton w 27 krajach UE oraz Norwegii i Szwajcarii. Wzrost ten jest stymulowany przez wyższe ceny polimerów oraz coraz bardziej efektywne technologie zbiórki i sortowania. Szacuje się, że wydajności przemysłu recyklingowego w Europie będą w dalszym ciągu wzrastały, by całość zgromadzonego materiału można było poddawać stosownym procesom w Europie.

Wzrost w zakresie recyklingu wynika przede wszystkim ze zwiększonej ilości opakowań takich jak butelki PET czy przemysłowa folia opakowaniowa oraz z uruchomienia programu Vinyl 2010 dotyczącego wyrobów z PVC. Ponieważ możliwości zebrania większej ilości odpadów we wszystkich państwach członkowskich nie są jeszcze wyczerpane, ważne jest, aby kontynuować działania zmierzające do pełnego wykorzystania tego potencjału.

Czytaj więcej:
Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń
 

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych skupiające ponad 100 firm członkowskich, w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Polska