Konferencja: Trendy ekorozwoju w przemyśle chemicznym

Konferencja: Trendy ekorozwoju… W dniach 19-21 maja w Krynicy odbędzie się ósma edycja konferencji pod hasłem: "Trendy ekorozwoju w przemyśle chemicznym" organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział w Tarnowie i Polska Izbę Przemysłu Chemicznego Związek Pracodawców, przy współudziale ZAT S.A.

W spotkaniu udział weźmie ponad 70 uczestników z całej Polski. Będą to m.in. twórcy prawa i przedstawiciele ośrodków decyzyjnych: ministerstw środowiska i gospodarki, władz wojewódzkich i samorządowych, instytucji finansujących, przedstawiciele środowiska naukowego, a także praktycy - przedstawiciele firm chemicznych, biur konsultingowych, fundacji, organizacji pozarządowych.
Zdaniem organizatorów, tematyka tegorocznych wykładów (program w załączeniu) odpowiada problemom, przed którymi aktualnie stoi branża chemiczna. Będzie mowa m.in. o: pozwoleniach zintegrowanych, dyrektywie IPPC, wymogach BAT (najlepsze dostępne techniki), skutkach wdrażania Programu REACH, analizie ryzyka w przemyśle chemicznym. Wypracowane na konferencji stanowisko przedstawicieli polskiej chemii przekazane zostanie właściwym ministerstwom i członkom komisji sejmowych.
Honorowy patronat nad ósmą konferencją objęli: Minister Środowiska, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Tarnowa. Patronat medialny sprawują czasopisma: Chemik i Ekopartner.
Przypomnijmy, konferencje krynickie odbywają się od 8 lat pod hasłem: "Trendy ekorozwoju w przemyśle chemicznym w świetle integracji Polski z UE". W tym roku 8 już edycja konferencji nie będzie posiadać w tytule "unijnego" dodatku. Tegoroczne spotkanie będzie pierwszym, odbywającym się w realiach "poakcesyjnych", po dacie 1 maja. Zdaniem organizatorów, choć pełne członkostwo i integracja z wszystkimi pozytywami oraz negatywami innej rzeczywistości, stały się faktem, to pytań wokół relacji: ochrona środowiska – chemia – UE nadal jest wiele. Ścieżka w poszukiwaniu odpowiedzi prowadzi do Krynicy, na Konferencję Krynicką, do Salonu polskiej chemii.

Wypowiedź inicjatora powstania konferencji, Prezesa Zarządu ZAT S.A. dr inż. Ryszarda Ścigały, równocześnie vice przewodniczącego Rady PIPCh:
Konferencja, zwana przez uczestników "krynickim salonem chemików", w mojej ocenie jest jedną z cenniejszych inicjatyw Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział w Tarnowie, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego –Związek Pracodawców i naszej Firmy. Gdy po raz pierwszy, 8 lat temu organizowaliśmy konferencję uznaliśmy, że jej efektem ma być nie tylko przygotowanie firm do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, ale i uzyskanie wpływu na kształt rozwiązań z zakresu ochrony środowiska. Ten cel został w pełni osiągnięty. A przykłady: podczas kolejnych konferencji, dzięki znakomitej współpracy z przedstawicielami administracji, uczestnicy konferencji mieli możliwość pracy nad projektami ustaw i rozporządzeń. Szereg wygenerowanych podczas konferencji pomysłów, bądź wniosków zapisanych w wypracowanych rezolucjach znalazło się w ostatecznej treści aktów, a instytucjonalny organizator konferencji tj. PIPC-ZP został organizacją oficjalnie opiniującą wszystkie rządowe bądź sejmowe projekty legislacyjne, nota bene nie tylko z zakresu ochrony środowiska. To dzięki inicjatywie konferencji powstała Techniczna Grupa Robocza ds. BAT – najlepszych dostępnych technik, a przedstawiciele branży uczestniczyli w pracach biura w Sewilii. Tu rodziły się też rozwiązania związane z programem "Odpowiedzialność i Troska". Wykłady i materiały konferencyjne z pewnością pomogły przystosować się firmom do wysokich wymagań oraz standardów unijnych, konferencja pozwoliła też wykreować "ekologicznych" liderów, biegle poruszających się po unijnych programach i brukselskich innowacjach, ludzi obecnie dzielących się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Z perspektywy lat mogę stwierdzić, iż dobór wykładowców i bezpośredni z nimi kontakt zaowocował konkretnymi pożytkami dla firm – uczestników konferencji. Mam tu na myśli zarówno oczywisty efekt w postaci konsultacji, czy pomocy przy rozwiązywaniu problemów środowiskowych, jak i poprzez zmianę nastawienia branży do zagadnień środowiskowych i poprawy jej wizerunku można było np. uzyskać skreślenie firm z listy trucicieli – "Listy 80". Podobnie rzecz się miała z problematyką finansowania zadań proekologicznych czy ustaleniem norm środowiskowych. To niekwestionowane osiągnięcia konferencji.
Rola konferencji dziś? Sfera ochrony środowiska w Polsce, już w unijnej rzeczywistości, wymaga przeczyszczenia regulacji prawnych, odejścia od hybrydowanych rozwiązań oraz rozsądnego podejścia do unijnych nowinek. Tego wymaga zdrowy rozsądek i ostre reguły konkurencji. Na rynku unijnym nasza gospodarka, branża chemiczna musi mieć równe szanse. Obecne lub projektowane w naszym kraju rozwiązania jeszcze takich szans nie stwarzają, a czasami wręcz przeciwnie. Lobbing jest niezbędny, dialog prawodawców z praktykami – konieczny, a generowanie wspólnych rozwiązań, choćby podczas spotkań krynickich, winno pozostać uznaną metodą działania.

Czytaj więcej:
Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8