Największa światowa spółka chemiczna podsumowała 2016 rok

Rozwój segmentów w IV kwartale oraz w całym 2016 r.

W segmencie Chemicals dzięki wyższym wolumenom oraz cenom sprzedaż w czwartym kwartale wzrosła o 12 proc., do 3,6 mld euro. EBIT przed pozycjami nadzwyczajnymi zwiększył się o 386 mln euro, do 635 mln euro. Było to możliwe przede wszystkim dzięki wyższym marżom, w szczególności w zakresie izocyjanianów oraz produktów do krakingu. Sprzedaż za cały rok 2016 zmniejszyła się o 8 proc. do 13,5 mld euro. Główną przyczyną były niższe ceny wynikające ze spadku cen surowców, zwłaszcza w dziale petrochemii. Wyższe wolumeny sprzedaży nie były w stanie skompensować niższych cen. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 92 mln euro do 2,1 mld euro, głównie z powodu wyższych kosztów stałych wynikających z uruchomienia nowych zakładów. Niższe marże w działach petrochemii i produktów pośrednich również przyczyniły się do spadku wartości wskaźnika EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi. Niemniej jednak wyższe marże na izocyjaniany w dziale monomerów pomogły ograniczyć ten spadek.

W sektorze Performance Products, sprzedaż w czwartym kwartale spadła o 1 proc., do 3,6 mld euro. Dzięki wyższym marżom EBIT przed pozycjami nadzwyczajnymi zwiększył się nieznacznie, do 231 mln euro. Sprzedaż w okresie całego roku była o 4 proc. niższa niż w roku poprzednim i wyniosła 15 mld euro. Było to wywołane przede wszystkim spadającymi cenami sprzedaży oraz operacjami zbycia aktywów, zakończonymi w 2015 r. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 379 mln euro, do 1,7 mld euro. Efekt taki był wywołany znaczącym zmniejszeniem kosztów stałych dzięki działaniom restrukturyzacyjnym oraz ścisłej kontroli nad kosztami stałymi, a także lepszymi marżami.

W segmencie Functional Materials & Solutions, dzięki wyższym wolumenom sprzedaż w czwartym kwartale wzrosła o 10 proc., do 5,0 mld euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 69 mln euro do 458 mld euro. Wzrost ten udało się osiągnąć dzięki większym wolumenom, dobrej ofercie produktowej oraz dalszej dyscyplinie w zakresie kosztów. Sprzedaż za cały rok wzrosła o 1 proc. do 18,7 mld €. Dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży we wszystkich działach udało się zniweczyć oddziaływanie niższych cen oraz nieznacznie gorszych kursów wymiany walut. Wzrost wolumenu przypisuje się przede wszystkim zwiększonemu popytowi na produkty branży motoryzacyjnej. Działalność związana z branżą budowlaną również notowała ogólnie wysokie poziomy wolumenu sprzedaży. W porównaniu z rokiem 2015, EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 297 mln euro do 1,9 mld euro. Wszystkie działy miały swój wkład w to wyraźnie zwiększenie przychodów, w szczególności dział Performance Materials.