Nie będzie zwolnień w inowrocławskiej spółce Ciechu

Nie będzie zwolnień w inowrocławskiej spółce Ciechu
W dn. 24 września w późnych godzinach wieczornych przedstawiciele zarządu spółki Soda Polska Ciech zawarli porozumienie ze związkami zawodowymi, które kończy spór między obiema stronami. Konflikt wywołany był m.in. ogłoszonymi w lipcu planami restrukturyzacji spółki. Związkowcy nie zgadzali się z postanowieniami zarządu i jego polityką wobec spółki, a wykaz zarzutów przedstawili w liście skierowanym pod koniec sierpnia do Jana i Sebastiana Kulczyków. Przełom przyniosły środowe rozmowy zwaśnionych stron.

Na mocy zawartego na okres 36 miesięcy porozumienia związki zawodowe wycofały wszystkie dotychczasowe żądania płacowe, zadeklarowały rozwiązywanie sporów w drodze dialogu i zobowiązały się, że nie będą prowadziły akcji protestacyjnych w jakiejkolwiek formie. Przedstawiciele pracowników stwierdzili również, że nie istnieje między nimi a spółką żaden spór zbiorowy.

Zarząd Sody Polskiej Ciech zobowiązał się podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze najniżej uposażonym pracownikom (73 osoby) do poziomu 2 tys. zł brutto ze skutkiem od 1 września br. Dodatkowo, za zgodą spółki, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacona zostanie pracownikom łącznie kwota 2,1 mln zł.

W okresie obowiązywania porozumienia Soda Polska Ciech zobowiązała nie zwalniać pracowników wytypowanych do zwolnienia grupowego; zapis ten nie będzie dotyczyć osób, którym wypowiedzenia wręczono przed podpisaniem porozumienia oraz tych, z którymi przed tą datą zawarto porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy. Oznacza to albo kontynuację zatrudnienia w Sodzie Polskiej Ciech albo - w przypadku braku takiej możliwości - w innym podmiocie Grupy Ciech, przynajmniej do końca okresu obowiązywania porozumienia.

- Zawarte porozumienie oznacza dla nas koncentrację na najważniejszym zadaniu, jakim jest rozwój naszych zakładów - powiedział Jarosław Czerwiński, prezes zarządu Soda Polska Ciech SA. - Zaostrzająca się konkurencja oznacza dla nas dalsze działania mające na celu usprawnienie ich organizacji oraz nowe inwestycje, gwarantujące funkcjonowanie Sody Polskiej Ciech w długiej perspektywie czasowej.

Porozumienie kończy etap ponad 30 spotkań dialogowych między spółką a związkami.

Czytaj więcej: Chemikalia 188 Zwolnienia 22

brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska