Niższe przychody Ciechu w pierwszym półroczu

Niższe przychody Ciechu w… Grupa Ciech zaprezentowała półroczne dane finansowe. Z raportu wynika, że przychody spółki wyniosły w tym okresie 1,66 mld zł i były o 11,9 proc. niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy wyniosły 1,88 mld zł. Zmniejszył się również zysk netto - wyniósł on 26,55 mln zł (wobec 56,16 mln zł w I poł. 2013 r.), wzrósł za to zysk z działalności operacyjnej - wyniósł on 150,57 mln zł (wobec 120,72 mln zł w I poł. ub.r.).

Niższe przychody aniżeli w I poł. 2013 roku Ciech tłumaczy wpływem czynników rynkowych oraz trwającą restrukturyzacją Grupy.

- Pierwsze półrocze 2014 roku to kolejny okres, kiedy odnotowujemy zyski, a wskaźniki efektywności ulegają poprawie - powiedział Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciechu. - Oznacza to, że konsekwentna, realizowana już trzeci rok, restrukturyzacja Grupy daje pozytywne efekty. Skala wyzwań, a przede wszystkim konieczność redukcji wciąż wysokiego zadłużenia oraz dalszej poprawy konkurencyjności, wymuszają kontynuację programu restrukturyzacji. Od jego powodzenia zależeć będzie realizacja ambitnych planów Grupy, czyli nowych inwestycji i ekspansji na rynki zagraniczne.

Wśród pozytywnych czynniki rynkowych zarząd spółki wylicza m.in. poprawę koniunktury w krajowym przemyśle chemicznym - choć w przypadku chemikaliów i wyrobów chemicznych nastąpił spadek sprzedaży o 1,9 proc., to sektorze gumy i tworzyw sztucznych odnotowano wzrost o 9,5 proc.

W pierwszym półroczu nastąpił również wysoki, blisko 10-procentowy wzrost produkcji budowlano-montażowej, a ten sektor jest jednym z większych odbiorców wyrobów produkcji chemicznej. Odnotowano poprawę sytuacji w obszarze pianek PUR z uwagi na wzrost zamówień ze strony eksporterów mebli.

W okresie od stycznia do czerwca utrzymywały się zwiększone ceny sody kalcynowanej na rynkach europejskich oraz jednoczesny wzrost popytu na tym rynku. Władze spółki zauważają narastającą konkurencję na tym rynku ze względu na oddanie nowych mocy produkcyjnych przez spółki zagraniczne.

Do pozostałych pozytywnych uwarunkowań w okresie pierwszych dwóch kwartałów roku Ciech zalicza wzrost wolumenu sprzedaży soli, niewielkie ożywienie gospodarcze UE, nadprodukcję węgla, spadające ceny gazu w Niemczech oraz poprawę koniunktury na rynku środków ochrony roślin. Dobry wynik w tym ostatnim segmencie Ciech tłumaczy m.in. korzystnymi warunkami pogodowymi w I kwartale oraz wprowadzeniem na rynek nowych produktów częściowo niwelujących sezonowość sprzedaży.

Mimo narastającej konkurencji, wyniki w segmencie żywic poliestrowych Ciech określa jako dobre. Przyczyną trudnej sytuacji na rynku żywic epoksydowych jest konkurencja rynkowa oraz wysoki import produktów azjatyckich. Odnotowano spadek sprzedaży nienasyconych żywic poliestrowych na rynek wschodni, wobec czego spółka stanęła przed koniecznością poszukiwania nowych obszarów zbytu.

Wśród innych negatywnych czynników oddziałujących na wyniki półrocza Ciech wylicza: wzmocnienie złotego wobec euro, spadek sprzedaży sody do produkcji detergentów ze względu na coraz większą popularność płynów do prania oraz wzrost cen ropy naftowej, posiadający negatywny wpływ na produkcję w sektorze organicznym.

Jak podaje Ciech w raporcie, negatywnie na poziom przychodów wpłynęły niektóre efekty restrukturyzacji spółki - sprzedaż Alwerni oraz brak sprzedaż TDI oraz innych produktów wytwarzanych w przez spółkę Infrastruktura Kapuściska.

Czytaj więcej:
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska