PZPTS o unijnej gospodarce cyrkularnej

PZPTS o unijnej gospodarce cyrkularnej
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych zajął stanowisko w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej "Zamknięcie obiegu - plan działań UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym". Przedstawiciele organizacji wyrazili zadowolenie z inicjatywy KE mającej na celu skierowanie państw członkowskich na drogę gospodarki o obiegu zamkniętym. Zawarte w komunikacie plany dotyczące podwyższenia poziomów selekcji i recyklingu odpadów komunalnych (w tym odpadów tworzyw sztucznych) są w opinii PZPTS zgodne z oczekiwaniami przetwórców, którzy posiadają możliwości wykorzystania zwiększonego strumienia surowców z recyklingu. Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia odpady tworzyw sztucznych nadające się do recyklingu nie powinny w ogóle trafiać na składowiska ze względu na ich szczególną wartość.

PZPTS popiera także ambitne cele UE w zakresie oddzielnej selekcji odpadów organicznych. Tego rodzaju odpady poważnie utrudniają pozyskanie do recyklingu zarówno tworzyw sztucznych, jak i innych odpadów, generując poważne koszty w procesie odzysku.

Jak zauważają przedstawiciele związku, producenci wyrobów z tworzyw sztucznych powinni włączyć się aktywnie do procesu przemian, jednakże w sferze ich odpowiedzialności potrzebne są transparentne przepisy oraz jasne mechanizmy, w jaki sposób wkład finansowy przedsiębiorców zostanie spożytkowany na usprawnienie systemu gospodarki odpadami.

Kluczowymi dokumentami dla komunikatu są opublikowane przez Komisję projekty czterech dyrektyw nowelizujących (w różnym zakresie) 6 dyrektyw dotyczących gospodarki odpadami. PZPTS popiera projektowane zapisy zmierzające do monitorowania poprawy realizacji dyrektyw w poszczególnych krajach członkowskich. Ma to wpłynąć na możliwości wcześniejszego reagowania na trudności zwiane z realizacją celów.

Według przedstawicieli PZPTS, obecna sytuacja w Polsce budzi poważne obawy, czy nasz kraj zdoła zrealizować ambitne plany osiągnięcia projektowanych poziomów recyklingu. PZPTS zwraca uwagę na pominięcie Polski na liście krajów wymienionych w art. 11 ust. 3 propozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE ws. odpadów. Podobnie jak w dyrektywie o odpadach, Polska nie została tu uwzględniona jako kraj mogący ubiegać się o odstępstwo w zakresie terminów osiągnięcia wyznaczonych poziomów odzysku.

Tworzywa sztuczne są w dużej mierze wykorzystywane do aplikacji wykluczających ponowne użycie, natomiast w przypadku większości odpadów tego rodzaju, poddane procesowi recyklingu mechanicznego mogą służyć jako wtórny surowiec do produkcji. Biorąc pod uwagę obecnie funkcjonujące przepisy w tym zakresie, tj. ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, PZPTS ma poważne wątpliwości dotyczące znacznej poprawy sytuacji w zagospodarowaniu i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych w kraju. Recyklerzy, którzy w wyniku niedoskonałego funkcjonowania przepisów nie mają wsparcia systemowego (włącznie z finansowym), nie będą w stanie wpłynąć na znaczną poprawę sytuacji.

W związku z tym według PZPTS niezbędne jest podjęcie w pierwszej kolejności prac na temat nowelizacji ustaw w celu poprawy sytuacji w dwóch obszarach: selekcji odpadów (w zakresie większych zachęt dla konsumentów, edukacji, ponownego użycia, w taki sposób, aby ograniczyć masę odpadów i jednocześnie zwiększyć udział odpadów selektywnych w odpadach oraz poprawić ich jakość) oraz recyklingu (uszczelnienie systemu i eliminacja patologii w obszarze poświadczeń wykonania odzysku, wsparcie systemu recyklingu).

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych zwraca także uwagę na problem wyłączania odpadów tworzyw sztucznych ze strumienia, spowodowany obecnością substancji obecnie uważanych za mogące wpłynąć na zdrowie i środowisko, wcześniej używanych zgodnie z przepisami (problem ten dostrzega także UE, zob. Komunikat KE, s.14).