Plastics Europe Polska zaprezentował raport o sytuacji w branży


Największy wzrost zapotrzebowania na tworzywa sztuczne obserwuje się w nowych państwach członkowskich UE - w tym w Polsce. Średnie wartości zużycia tworzyw sztucznych per capita w tych krajach wyniosły bowiem od 50 do 55 kg. Polska zdecydowanie wyróżnia się na ich tle pod względem ilościowego zapotrzebowania na tworzywa. Szacuje się, że w 2007 r. zużycie tworzyw sztucznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w naszym kraju wynosiło ok. 61 kg.

- Według nowej, zmienionej Dyrektywy Opakowaniowej najlepszym podejściem do gospodarki odpadami z punktu widzenia oszczędności surowców jest nie wytwarzanie odpadów lub ograniczanie ich ilości do minimum - tłumaczył Grzegorz Rytko. - Ostatnie badania szwajcarskiej firmy Prognos wykazały, że możliwe byłoby zaoszczędzenie do 27 proc. emisji gazów cieplarnianych, przewidzianych w konwencji z Kioto, gdyby wszystkie odpady trafiające obecnie na wysypiska były przeznaczane do recyklingu i odzyskiwania energii, przy zachowaniu zasady elastycznego traktowania hierarchii odpadów.

Według Raportu PlasticsEurope w 2007 r. połowa poużytkowych odpadów konsumenckich z tworzyw sztucznych była odzyskiwana albo w procesach recyklingu materiałowego albo w postaci energii. W krajach, takich jak Szwajcaria, Dania, Niemcy, Szwecja, Austria, Holandia, Belgia, do których dołączyła także po raz pierwszy Norwegia, wskaźniki te są jeszcze wyższe. Odzyskuje się tam ponad 80 proc. odpadów z tworzyw sztucznych. Niestety w dalszym ciągu połowa krajów członkowskich UE odzyskuje mniej niż 30 proc. zużytych tworzyw sztucznych.

- Fakt ten odzwierciedla z jednej strony wolne tempo podejmowania decyzji o charakterze politycznym, a z drugiej - długi czas wprowadzania rozwiązań dotyczących odzysku energii. A szkoda, bo udowodniono, że wysokie wskaźniki odzysku energetycznego pomagają chronić środowisko - kontynuował dyrektor Plastics Europe Polska.

Warto zauważyć, na co zwracano uwagę podczas konferencji, że chociaż w Europie jest coraz więcej wyrobów z tworzyw sztucznych, to jednak maleje ilość odpadów na wysypiskach.

Oto bowiem rosnące ceny tworzyw sztucznych oraz coraz lepsze metody zbierania i sortowania odpadów, a także duży popyt na produkty recyklingu przyczyniły się do intensyfikacji recyklingu materiałowego jako metody odzysku tworzyw sztucznych. Wzrost w tej dziedzinie w 2007 r. był większy niż średni wskaźnik z ostatnich 10 lat. Wiąże się to z rosnącym popytem na produkty tradycyjnie produkowane z tworzyw sztucznych, takie jak butelki czy folie, ale także np. ramy okienne. W wielu krajach wprowadzono systemy recyklingu butelek w obiegu zamkniętym.

- Optymizmem napawa fakt, że choć zużycie tworzyw sztucznych wzrasta, ilość odpadów, jakie trafia na składowiska pozostaje na tym samym poziomie. W porównaniu do 2006 r. udział recyklingu materiałowego w odzysku tworzyw sztucznych zwiększył się o 11 proc., a odzysku energetycznego o 3 proc. - skwitował dyrektor Grzegorz Rytko.

Szczegółowe informacje zawarte w Raporcie Plastics Europe będziemy publikować regularnie w serwisie Plastech.pl.