Politechnika Gdańska otwiera Centrum Nanotechnologii

Politechnika Gdańska otwiera…
Uroczyste otwarcie nowego obiektu nastąpiło w piątek, 22 lutego. Centrum Nanotechnologii (CNPG) jest największą inwestycją ostatnich lat na Politechnice Gdańskiej. Łączny koszt projektu to ponad 73 mln zł - środki na ten cel uczelnia pozyskała z EFRR oraz budżetu państwa.

- W Centrum Nanotechnologii studenci będą uczyć się dyscyplin związanych z nanotechnologią, inżynierią materiałową i innymi kierunkami - mówi prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, inicjator budowy obiektu. - Przede wszystkim chodzi o umiejętność tworzenia nowych materiałów, o innowacyjnych użytecznych właściwościach i możliwościach ich wykorzystania. Nowoczesna aparatura do celów kształcenia, interdyscyplinarny charakter kształcenia z silnym akcentem na dyscypliny bazowe takie jak fizyka, chemia, inżynieria materiałowa i in. zapewni kształcenie nanoinżynierów o najwyższych kwalifikacjach.

W Centrum znajduje się 25 specjalistycznych laboratoriów dydaktyczno-badawczych, m.in. syntezy wysokotemperaturowej, syntezy nanomateriałów organicznych, cienkich warstw, laserowej preparatyki powierzchni biomateriałów, badania powierzchni materiałów, a także laboratorium optoelektroniczne wysokiej czystości, preparatyki materiałów polimerowych, analizy termicznej, mikroskopii elektronowej i optycznej czy też specjalistyczne laboratorium AFM/STM.

Wszystkie pomieszczenia laboratoryjne zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę dydaktyczno-badawczą m.in. wielofunkcyjny mikroskop AFM/STM pracujący w niskich temperaturach, skaningowe mikroskopy elektronowe, mikroskopy optyczne, mikroskop konfokalny, urządzenia do nanoszenia cienkich warstw nieorganicznych.

Do dyspozycji studentów i doktorantów będzie także stanowisko do otrzymywania proszków o nanometrycznej granulacji, nanoidentometry, mikrotwardościomierz, rentgenowski spektrometr fotoelektronów (XPS), spektrometr IR, analizatory termiczne DTA-DSC wraz ze spektrometrem masowym, zestaw aparaturowy do badań własności elektromagnetycznych w zakresie 5-400K.

Najdroższy przyrząd, którego zakup jest planowany w ramach projektu szacowany jest na ponad 4,8 mln zł. Jest to wysoko specjalistyczne zintegrowane stanowisko badawczo-dydaktyczne AFM/STM/XPS, czyli aparatura ultrawysokopróżniowa (UHV) przeznaczona do nanoszenia cienkich warstw i układów wielowarstwowych metodą PVD, modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni metodami z rodziny spektroskopii fotoelektronów PS oraz mikroskopii skaningowej SPM.

- CNPG będzie także miejscem badań nad nowoczesnymi, zaawansowanymi materiałami, wyznacznikiem rozwoju nowych technologii, miejscem innowacyjnych inspiracji dla gospodarki, wizytówką naukowo-dydaktyczną Politechniki Gdańskiej - podkreśla prof. Sadowski.