Profesjonalna diagnoza tworzyw w PlastigoLab

Profesjonalna diagnoza tworzyw…
Badania tworzyw polimerowych wykonywane w profesjonalnych ośrodkach badawczych, stanowią klucz do efektywnej oraz zorientowanej na jakość produkcji. Analiza ich właściwości służy nie tylko rozwiązywaniu złożonych problemów technologicznych, ale przede wszystkim przekłada się na rosnącą jakość produktów. Jednym z miejsc na mapie Polski, gdzie można przeprowadzić tego typu badania, jest laboratorium firmy Plastigo w Częstochowie.

Powierzchniowe wady wyprasek, będące częstym problemem spotykanym w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, można z powodzeniem diagnozować z użyciem mikroskopu stereoskopowego. Pozwala on na szczegółową analizę pęknięć, wtrąceń, pęcherzy powietrza oraz innych defektów, występujących na powierzchni detali. Dzięki temu możliwe jest dotarcie do najbardziej złożonych uwarunkowań powstawania wad, zarówno w trakcie procesu technologicznego, jak i po jego zakończeniu. W celu zweryfikowania powierzchniowych wad detali zaobserwowanych w postaci niewielkich wypukłości w Laboratorium Tworzyw Polimerowych Plastigo wykonano badanie mikroskopowe na dostarczonym przez producenta detalu. Po wnikliwej analizie połączonej z usuwaniem wierzchniej warstwy polietylenowej, dostrzeżono domieszki PMMA tworzące zgrubienia. Dzięki tej obserwacji udało się wykazać, że za wadliwe cechy detalu odpowiada złe przygotowanie maszyny do dalszej produkcji.

PlastigoLab


Niezwykle ważnym sygnałem dla przetwórcy jest zauważenie powierzchniowych defektów, przykładowo mających postać tzw. zjawiska zimnego płynięcia, które uwidocznia się dopiero w trakcie badania mikroskopowego. Wymaga ono zmodyfikowania parametrów przetwórstwa lub zweryfikowania jakości materiału użytego do produkcji. Szybka diagnoza problemów mających wpływ na pogarszające się walory wyprasek pozwoli uniknąć przestojów produkcyjnych oraz korzystnie wpłynie na poprawę jakości jej produktów.

PlastigoLab


Drugi poważny problem przetwórców stanowi niedopasowanie parametrów procesu technologicznego do wskaźnika szybkości płynięcia tworzywa (MFI), wynikające z różnicy pomiędzy podanymi wskaźnikami oraz ich rzeczywistymi wartościami. W badaniu przeprowadzonym w PlastigoLab zweryfikowano MFI dostarczonego przez przetwórcę tworzywa, uprzednio poddając je suszeniu. Zgodnie z przewidywaniami producenta – zaburzenie procesu technologicznego oraz wadliwe wypraski stanowiły skutek wykorzystanego do produkcji tworzywa, którego wartości masowego oraz objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia znacznie różniły się od wartości podanych w karcie charakterystyki materiału.
Wskaźnik znany jako "szybkość płynięcia tworzyw termoplastycznych w procesie przetwórstwa" wyraża objętość (MVR) lub masę (MFR) stopionego tworzywa, wytłoczonego przez dyszę o średnicy 2,095 mm (±0,005) i długości 8 mm (±0,025), pod określonym obciążeniem, w określonej temperaturze oraz w danym czasie odniesienia, przyjętym jako 10 min. Jego systematyczna kontrola pozwala na skuteczne uniknięcie strat finansowych.

PlastigoLabMaszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych:
 

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych: wtryskarki, peryferia, roboty, taśmociągi, mieszalniki

Polska, 42-200 Częstochowa, Bór 77/81