Projekt zaostrzenia przepisów przeciwpożarowych uderza w przetwórców

Projekt zaostrzenia przepisów…

Konfederacja Lewiatan we współpracy z Polskim Związkiem Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) zwróciła się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego warunków przeciwpożarowych dla składowania odpadów palnych. Przetwórcy wykorzystujący odpady z zewnątrz do produkcji gotowych wyrobów będą dotknięci obostrzeniami.

Szczególne zaniepokojenie przedstawicieli organizacji pracodawców wzbudziły planowane dodatkowe wymogi dla miejsc magazynowania odpadów innych niż budynki, dotyczące składowania odpadów palnych w sektorach o powierzchni nie większej niż 400 m2, minimalnej 7 metrowej szerokości dróg pożarowych (szerokość drogi pożarowej wg obecnych standardów wynosi 4 m) oraz zachowania 5 metrowej odległości magazynowania odpadów od drogi.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan i PZPTS powyższe wymogi rozpatrywane łącznie mogą poważnie zredukować miejsce w magazynach przedsiębiorców. Szacuje się, że te dodatkowe wymogi ograniczą obecną powierzchnię o około połowę. Ponadto nowe regulacje skutkować będą nałożeniem na posiadaczy odpadów wysokich kosztów związanych z dostosowaniem miejsc magazynowania odpadów do nowych wymogów.

Nowe regulacje szczególnie dotkną przetwórców tworzyw sztucznych. Autorzy listu do MSWiA zwracają uwagę, iż w interesie posiadaczy odpadów, którzy nabywają je w celu przetworzenia jest objęcie nabytych odpadów należytą pieczą, w szczególności zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, gdyż odpady te stanowią surowiec wykorzystywany w produkcji, więc ryzyko pozbywania się ich wbrew prawnym regulacjom jest znikome.

Przedstawiciele organizacji rozumieją, że obostrzenia te mają być odpowiedzią administracji na nasilające się zjawiska pożarów odpadów. Przypominają wszakże, że przetwórcy nabywają odpady po dość wysokich cenach (od 400 zł do 1600 za tonę, w zależności od rodzaju odpadów), więc w ich interesie jest troska o zabezpieczenie magazynów przed utratą zasobów.

Obecnie ministerstwo nie podjęło się jeszcze prac związanych z projektem rozporządzenia załączonym do ustawy o odpadach z 2018 roku. PZPTS będzie śledził prace w tym zakresie, aby ponownie podczas konsultacji publicznych przedstawić swoje stanowisko ministerstwu w procesie legislacyjnym.

JL

Źródło: PZPTS