Przetwórcy tworzyw o selekcji odpadów

Przetwórcy tworzyw o selekcji… Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych opublikował stanowisko w sprawie założeń do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Jak czytamy w komunikacie, środowisko przetwórców tworzyw sztucznych jest szczególnie zainteresowane podwyższeniem poziomów selekcji i odzysku odpadów, w szczególności odpadów tworzyw sztucznych. Wynika to nie tylko z faktu, że niekontrolowane odpady trafiając do środowiska negatywnie wpływają na wizerunek branży, ale również nie dają możliwości ich wykorzystania w produkcji. Ponadto poziom podaży surowców z odzysku może pozytywnie wpłynąć na ogólny poziom cen surowców niezbędnych dla przetwórców.

Według PZPTS podstawowa selekcja bieżących odpadów w gospodarstwach domowych powinna ograniczyć się do trzech strumieni: 1. odpadów tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych i metali, 2. odpadów ze szkła opakowaniowego oraz 3. odpadów organicznych.

Zaproponowany podział nie obejmuje odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp., które tworzą odrębne strumienie, których zarządzanie zostało w pewnym stopniu zorganizowane.

Zdaniem PZPTS, wyodrębnienie oddzielnie strumieni metali i tworzyw sztucznych wydaje się kłopotliwe ze względu na dość proste sposoby ich separacji w instalacjach odzysku, z drugiej zaś strony znaczne obowiązki związane z selekcją, które zostaną nałożone na mieszkańców mogą być zbyt uciążliwe dla nich i trudne do wyegzekwowania. Dlatego obecne trendy w krajach UE dotyczące zarządzania strumieniami odpadów komunalnymi wskazują na łączenie u źródła odpadów tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych w jeden strumień - czytamy w komunikacie.

Wyodrębnienie u źródła ze strumienia odpadów istotnych odpadów tworzyw sztucznych, takich jak butelki do napojów, a w przyszłości także tacki PET uzasadniałoby natomiast oddzielną zbiórkę wyrobów z PET, których recykling jest obecnie najtańszy, a cena odpadu najwyższa. W wielu krajach, jak np. w Niemczech służy temu celowi system kaucyjny, natomiast w ramach obecnego systemu zarządzania odpadami w Polsce mógłby to być zdefiniowany oddzielny strumień selekcji u źródła wyrobów z PET.

PZPTS


W opinii przedstawicieli organizacji należy także rozważyć udział styropianu w strumieniu selektywnych odpadów PMD, ponieważ może zanieczyścić strumień tworzyw sztucznych w stopniu utrudniającym ich wykorzystanie, a jednocześnie nie nadaje się na obecnym etapie do recyklingu mechanicznego.

Według PZPTS, w systemie zarządzania odpadami bardzo ważne miejsce zajmuje edukacja społeczeństwa - nie tylko medialna, ale także poprzez monitorowanie procesu selekcji u źródła. W ocenie stowarzyszenia konsumenci w obecnym systemie nie mają żadnych bodźców, aby w ogóle selekcjonować odpady, a co dopiero ciągle podwyższać poziomy segregacji odpadów. Wpływa na to między innymi całkowity brak monitorowania wyselekcjonowanych strumieni oraz osiąganych poziomów selekcji przez gospodarstwa domowe.

Niezbędne zatem jest znacznie silniejsze niż obecnie zróżnicowanie opłaty na odbiór odpadów selektywnych i nieselektywnych, tak, aby opłata za odbiór odpadów nieselektywnych w pełni pokrywała koszt selekcji poza źródłem wytworzenia, a także związane z nią koszty przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska. W przypadku tworzyw sztucznych są to zwiększone koszty mycia spowodowane zanieczyszczeniem odpadami organicznymi.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum