Przetwórcy tworzyw o selekcji odpadów

Gminy powinny dążyć do zwiększenia przede wszystkim ilości gospodarstw domowych deklarujących selekcję odpadów oraz monitorować ten trend. Wydaje się to niezbędn,e biorąc pod uwagę punkt 11 Projektu Rozporządzenia, gdzie mówi się o spełnieniu wymogu 50 proc. masy selektywnych odpadów. Można wyobrazić sobie sytuację, że gospodarstwa domowe będą masowo rezygnować za zbiórki selektywnej mając do wyboru odbiór nieczystości zmieszanych za niewiele wyższą opłatę.

PZPTS rekomenduje stworzenie strony internetowej z zaleceniami dla gmin lub wzorcem informacji, która powinna pojawić się na stronach gmin w sprawie prawidłowego zarządzania odpadami. Jednym z istotnych zagadnień powinien być sposób monitorowania przez operatorów zbiórki odpadów wyselekcjonowanych frakcji na tyle skuteczny, aby trafiały do rejonowych instalacji w stopniu najmniej zanieczyszczonym innymi odpadami. Należałoby także rozważyć w dalszym etapie budowania systemu zarządzania odpadami możliwość przekazywania wyselekcjonowanych odpadów bezpośrednio recyklerem, co ograniczy koszty zarządzania systemem.

Według przedstawicieli PZPTS obecnie RIPOK-i prezentują różny poziom zaawansowania technologicznego, co także musi mieć odzwierciedlenie w ewentualnym zastosowaniu modelu zbiórki. Wobec tego im wyższy poziom technologiczny RIPOK na danym obszarze tym może być zastosowany model mniej rozdrobnionej na frakcje selekcji u źródła. Wydaje się niewątpliwe, że dla optymalnego osiągnięcia wyniku selekcji musi mieć miejsce ścisłe współdziałanie pomiędzy operatorami i RIPOK. Jednakże należy podkreślić, że powinno się tworzyć preferencyjne warunki dla RIPOK-ów, których możliwości technologiczne dają możliwości maksymalnego obniżenia frakcji odpadów nieużytecznych. Toteż sytuacje, gdzie odbywają się przetargi, w których porównuje się ceny przerobu odpadów w RIPOK bez zdefiniowania parametrów przeprowadzonych w nich operacji tzn. otwieranych przez tę obróbkę możliwości recyklingu odpadów nie powinny mieć miejsca.

PZPTS postuluje różnicowanie gmin w kwestii zbierania frakcji roślinnej na miejskie i wiejskie. Także sezonowe zbieranie popiołów powinno ograniczyć się do okresu grzewczego, jednakże tylko tam, gdzie jest to uzasadnione technologicznymi uwarunkowaniami RIPOK.

PZPTS


Co do kolorów zastosowanych worków, to powinny być one zbieżne z obecnymi trendami w innych państwach UE. Choć nie ma w tym zakresie pełnej unifikacji, to można zauważyć, że frakcja tworzywa, metal i opakowania wielomateriałowe, czyli tzw. PMD zwyczajowo trafia w niektórych krajach do niebieskich worków, natomiast w Niemczech ta frakcja umieszczana jest w żółtych workach, gdzie oznaczenie koloru niebieskiego jest przeznaczone dla odpadów makulatury. Według PZPTS kontynuowanie wzorców niemieckich jest słuszne, biorąc pod uwagę sąsiedztwo tego kraju. Także w Niemczech kolorem brązowym oznacza się pojemniki na odpady organiczne.

Odnośnie klasyfikacji strumieni odpadów należy wyeliminować ze strumienia odpadów tworzyw sztucznych, wielomateriałowych i metali także tekstylia, buty, zabawki i długopisy, które ze względu na złożony skład tworzyw sztucznych, jak również zawartość innych materiałów nie są odpowiednim materiałem na obecnym etapie do dalszego wykorzystania w recyklingu - podsumowują przedstawiciele PZPTS.