Raport o branży tworzyw sztucznych

Odzysk tworzyw sztucznych przekroczył 50 proc. a tempo wzrostu zapotrzebowania na te materiały przewyższa wskaźnik wzrostu PKB - wynika z raportu stowarzyszenia PlasticsEurope.

Kolejny osiemnasty już Raport, jak co roku, podsumowuje dane dotyczące produkcji, zapotrzebowania i odzysku tworzyw sztucznych.

W 2007 r. odzysk tworzyw sztucznych z odpadów poużytkowych w 27 krajach Unii Europejskiej wraz z Norwegią i Szwajcarią ponownie przekroczył 50 proc. Jednocześnie więc osiągnął poziom o prawie 1 proc. wyższy niż miało to miejsce w 2006 r. Nastąpiło to przede wszystkim dzięki znacznej intensyfikacji recyklingu. Wynik taki uzyskano w okresie, w którym zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w 27 krajach UE oraz Norwegii i Szwajcarii osiągnęło poziom 52,5 mln ton, odnotowując 3 proc. wzrost, przekraczający średni wskaźnik wzrostu PKB.

W dziewięciu krajach, reprezentujących 29 proc. ludności państw należących do UE wraz z Norwegią i Szwajcarią, odzyskuje się ponad 80 proc. ilości zużywanych tam tworzyw sztucznych. Państwa te są bliskie osiągnięcia celu, jakim jest całkowita eliminacja składowania zużytych tworzyw sztucznych na wysypiskach śmieci.

Najważniejsze fakty dotyczące 2007 r.

Wskaźnik wzrostu zapotrzebowania na tworzywa sztuczne, podobnie jak w roku poprzednim, przekroczył wskaźnik wzrostu PKB. Popyt na tworzywa sztuczne w 27 krajach UE wraz z Norwegią i Szwajcarią, osiągnął 2007 r. wielkość 52,5 mln w porównaniu do 51,0 mln ton w roku 2006. Tempo wzrostu wyniosło 3 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, przewyższając średni wskaźnik wzrostu PKB. Ogólnoświatowy popyt na te materiały wzrósł w tym okresie z 245 mln ton do 260 mln ton.

Połowa poużytkowych odpadów konsumenckich z tworzyw sztucznych została poddana odzyskowi w procesach recyklingu materiałowego lub poprzez odzysk energii. Wskaźnik recyklingu wzrósł do 20,4 proc., podczas gdy wskaźnik odzysku energetycznego pozostał na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego i wyniósł 29,2 proc. Zmniejszyła się też ilość odpadów składowanych na wysypiskach, ale postęp w tej dziedzinie jest powolny.

W krajach takich jak Szwajcaria, Dania, Niemcy, Szwecja, Austria, Holandia, Belgia, do których dołączyła także po raz pierwszy Norwegia, odzyskuje się ponad 80 proc. odpadów z tworzyw sztucznych. Państwa te zbliżyły się do celu, jakim jest zaniechanie składowania tego typu odpadów na wysypiskach śmieci.