Raport o branży tworzyw sztucznych


Jednak w krajach o niskim poziomie odzysku odpadów z tworzyw sztucznych postęp w tej dziedzinie jest mniejszy. W dalszym ciągu połowa krajów członkowskich UE odzyskuje mniej niż 30 proc. zużytych tworzyw sztucznych.

Fakt ten odzwierciedla z jednej strony wolne tempo podejmowania decyzji o charakterze politycznym, a z drugiej długi czas wprowadzania rozwiązań dotyczących odzysku energii. Dowiedzione jednak zostało, że wysokie wskaźniki odzysku energetycznego nie pozostają w sprzeczności z dobrą efektywnością recyklingu.

Wzrost gospodarczy oraz postępujące zastępowanie tworzywami sztucznymi innych materiałów przyczyniły się do zwiększenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych o 0,9 mln ton w stosunku do 2006 r. Jednak dzięki dużemu postępowi w dziedzinie odzysku, ilość odpadów trafiających na wysypiska pozostała na tym samym poziomie. Potwierdza to obserwację odnotowywaną już od kilku lat i mówiącą, że mimo wzrostu ekonomicznego ilość odpadów z tworzyw sztucznych trafiających na wysypiska nie zwiększa się.

Udział recyklingu materiałowego w odzysku tworzyw sztucznych zwiększył się o 11 proc., a odzysk energetycznego o 3 proc. w porównaniu do 2006 r.

Rosnące ceny tworzyw sztucznych, coraz lepsze metody zbierania i sortowania odpadów, udoskonalone procedury i duży popyt na produkty recyklingu przyczyniły się do intensyfikacji recyklingu materiałowego jako metody odzysku tworzyw sztucznych. Ponownie wzrost w 2007 r. był większy niż średni wskaźnik z ostatnich 10 lat. Wiąże się to z rosnącym popytem na produkty tradycyjnie produkowane z tworzyw sztucznych, takie jak butelki czy folie, ale także np. ramy okienne. W wielu krajach wprowadzono systemy recyklingu butelek w obiegu zamkniętym.

Udział odzysku tworzyw sztucznych poprzez odzysk energii wzrastał w 2007 r. nieco wolniej niż w latach lat ubiegłych, przede wszystkim ze względu konieczność działań w dłuższych cyklach oraz długi proces decyzyjny w wielu krajach.

Odpowiadający za raport PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń dla branży tworzyw sztucznych. Jego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu.

PlasticsEurope utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90 proc.