Recykling i odzysk zmniejszają zużycia energii

Recykling i odzysk zmniejszają zużycia energii
Korzystny wpływ recyklingu i odzysku odpadów na ograniczenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych to jeden z wniosków płynących z raportu przygotowanego przez austriacką agencję Denkstatt oraz stowarzyszenie PlasticsEurope.

- W dzisiejszych czasach odpady z tworzyw sztucznych zawsze należy traktować jako wartościowy surowiec wtórny, który może przyczynić się do oszczędności energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – tłumaczą autorzy raportu. - Ten korzystny wpływ recyklingu i odzysku na ograniczenie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych można przedstawić na przykładzie LDPE poddanego recyklingowi i odzyskowi za pomocą najważniejszych metod, recyklingu mechanicznego (materiałowemu) jednorodnych pod względem zawartości materiału frakcji odpadów polietylenowych, recyklingowi surowcowemu, przemysłowemu odzyskowi energii oraz spalaniu stałych komunalnych odpadów.

Na poniższym rysunku widać jak wybór konkretnej metody recyklingu i odzysku może przyczynić się do oszczędności zasobów energetycznych. Ponadto, okazuje się, że korzyści płynące z recyklingu materiałowego (mechanicznego) mogą być na porównywalnym lub nawet niższym poziomie, niż korzyści związane z recyklingiem surowcowym lub przemysłowym odzyskiem energii. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadkach, w których recykling mechaniczny powoduje duże straty materiału, lub jeżeli ilość zastąpionych materiałów pierwotnych jest zdecydowanie niższa niż masa tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi.


Wszystkie metody recyklingu i odzysku powodują oszczędność netto zasobów energetycznych. Emisja gazów cieplarnianych również ulega zmniejszeniu w wyniku recyklingu materiałowego i surowcowego oraz przy zastosowaniu wysoko wydajnych energetycznie metod odzysku energii. Trend ten widać na poniższym rysunku.


Obecnie jednak w Europie odzysk energii z odpadów z tworzyw sztucznych prowadzony w spalarniach stałych odpadów komunalnych produkuje większe ilości CO2 niż ilości odpowiadającą oszczędnościom wynikającym z wytworzonej w ten sposób energii elektrycznej i cieplnej.

Pierwszy pokazuje również, że korzyści związane z recyklingiem mechanicznym mogą być porównywalne lub nawet mniejsze niż w przypadku recyklingu surowcowego lub przemysłowego odzysku energii, a dzieje się tak zwłaszcza w tych przypadkach, w których recykling mechaniczny wiąże się z dużymi stratami materiału lub w których masa zastąpionego materiału pierwotnego jest znacznie niższa niż masa tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi.

W przyszłości należy skupić się na eliminowaniu składowania tworzyw sztucznych na wysypiskach i na wykorzystaniu tych odpadów jako wartościowego zasobu wtórnego w rozmaitych procesach recyklingu i odzysku. Należy również wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe podnosić wydajność energetyczną spalarni komunalnych odpadów stałych.