"Rozwój - Zrównoważoność - Przyszłość" jako główne tematy X Kongresu Polska Chemia

"Rozwój - Zrównoważoność -…

Przemysł chemiczny to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu, której wpływ na współczesny świat jest nie do przecenienia. Chemia przenika do naszego życia na wiele sposobów - od produkcji leków i kosmetyków po wytwarzanie materiałów budowlanych i opakowań. Jednak branża chemiczna to także szereg zagadnień z nią powiązanych – skomplikowane regulacje prawne, inwestycje i finansowanie, logistyka czy kadry dla chemii. Wszystko to składa się na obraz sektora, który oddziałuje na praktycznie wszystkie dziedziny naszego otoczenia. Pod hasłem „Rozwój - Zrównoważoność - Przyszłość” o znaczeniu „chemii” będziemy rozmawiać podczas jubileuszowego, X Kongresu Polska Chemia, który odbędzie się już 13-14 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Bezpieczna fabryka przyszłości

Bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym to temat, który zawsze był i pozostanie priorytetem. "Bezpieczna fabryka przyszłości” w kontekście branży chemicznej to pojęcie odnoszące się do innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań stosowanych w sektorze - połączenie innowacyjnych technologii, dbałości o bezpieczeństwo pracowników oraz ochrony środowiska naturalnego.

W ciągu ostatnich lat kwestie związane z bezpieczeństwem stały się jeszcze bardziej istotne ze względu na coraz większe wyzwania technologiczne i cyberbezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym to bowiem nie tylko kwestia zapewnienia bezpieczeństwa pracy, ale także zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa finansowego firmy. W dzisiejszej, nieprzewidywalnej rzeczywistości przemysł chemiczny stał się bardziej podatny na zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Dlatego też firmy chemiczne muszą zapewnić bezpieczeństwo swoich systemów informatycznych oraz inwestować w rozwój nowych technologii związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, które – obok bezpieczeństwa operacyjnego – jest jednym z głównych elementów bezpiecznej fabryki.

Obecnie przemysł chemiczny musi reagować na zmieniające się potrzeby rynku oraz na rozwój nowych technologii z dużą szybkością. Coraz więcej uwagi poświęca się „chemikaliom przyszłości”, czyli takim, które są bezpieczniejsze dla środowiska, bardziej wydajne i bardziej zrównoważone. Mają być one projektowane w taki sposób, aby redukować negatywny wpływ na zmiany klimatu i wspierać zrównoważony rozwój. W związku z dbałością o bezpieczeństwo kluczowe jest wdrażanie odpowiednich procedur i standardów bezpieczeństwa, a także szkolenie pracowników i inwestowanie w odpowiedni sprzęt oraz nowoczesne technologie.

W dzisiejszych czasach kluczową rolę w transformacji przemysłu chemicznego odgrywają innowacje. Firmy muszą stale inwestować w badania i rozwój nowych produktów i technologii, aby pozostać konkurencyjnymi i sprostać wymaganiom rynku. Innowacyjne technologie pozwalają na ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, prowadzą do rozwoju nowych materiałów. Ponadto, innowacje mogą przyczynić się do lepszego zarządzania i kontroli procesów chemicznych poprzez rozwój zaawansowanych systemów monitorowania i automatyzacji. Dzięki temu, operatorzy są w stanie szybciej wykrywać i reagować na potencjalne problemy, co może pomóc w zapobieganiu poważnym awariom i wypadkom.

Cyrkularny przemysł

Cyrkularny przemysł to „trend”, który staje się coraz bardziej popularny w branży chemicznej. Znaczącym elementem tego podejścia jest rozwój tworzyw przyszłości, które pozwalają na zastąpienie tradycyjnych materiałów bardziej zrównoważonymi i wydajnymi. Istotne jest również podejście oparte na efektywności surowcowej, które zmniejsza ilość odpadów powstających w procesie produkcji, a tym samym zwiększa potencjał recyklingu.

Cyrkularny przemysł opiera się na symbiozie gospodarczej, która polega na nawiązywaniu i utrzymywaniu długoterminowych relacji biznesowych między różnymi podmiotami gospodarczymi, takimi jak firmy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, czy społeczności lokalne, w celu osiągnięcia celów związanych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W takim modelu, odpady i resztki, które normalnie zostałyby wyrzucone, są postrzegane jako wartościowe surowce, które mogą być ponownie wykorzystane w procesach produkcyjnych. Symbioza gospodarcza polega na znalezieniu i wykorzystaniu tych surowców przez różne podmioty gospodarcze, które mogą je ponownie wykorzystać jako źródło materiałów do produkcji swoich wyrobów lub usług.

W ten sposób, w ramach symbiozy gospodarczej, różne podmioty gospodarcze wykorzystują swoje zasoby i umiejętności do wzajemnego wspierania się i zwiększania efektywności swoich działań. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie ilości odpadów, zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych oraz poprawa efektywności i rentowności działalności gospodarczej.

Idea przemysłu cyrkularnego pokazuje, że odzyskiwanie surowców może przynieść korzyści finansowe i środowiskowe, a jednocześnie pozwala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Przemysł chemiczny może odegrać kluczową rolę w kierunku osiągnięcia modelu GOZ, poprzez wykorzystanie surowców wtórnych, przetwarzanie odpadów i minimalizowanie emisji gazów cieplarnianych.

tk-010622-096


Energia przyszłości

Aby utrzymać swoją konkurencyjność, sektor chemiczny musi stać się bardziej efektywny pod względem energetycznym, co przekłada się na mniejsze koszty produkcji i mniejsze emisje gazów cieplarnianych. Pod tym względem rozwój technologii, w tym odnawialnych źródeł energii, jest kluczowy dla przyszłości przemysłu chemicznego.

W dzisiejszych czasach niezbędna jest dekarbonizacja przemysłu chemicznego. Wyzwaniem jest jednak opracowanie i wdrożenie technologii, które pozwolą na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie będą opłacalne dla producentów. Przemysł chemiczny potrzebuje też wydajnych i niezawodnych źródeł energii – procesów i reakcji chemicznych nie da się bowiem „na chwilę” zatrzymać.

W ostatnich latach przemysł chemiczny zaczął inwestować w nowe technologie i procesy, które pozwolą na dekarbonizację produkcji. Jednym z przykładów jest produkcja wodoru jako czystego źródła energii, który może zastąpić tradycyjne paliwa kopalne. Ponadto, w wyniku inwestycji w nowe technologie, przemysł chemiczny może osiągnąć większą efektywność energetyczną
i konkurencyjność na rynku.

Z punktu widzenia efektywności i konkurencyjności branży chemicznej niezwykle ważna jest dywersyfikacja źródeł energii, ponieważ pozwala ona na zmniejszenie zależności od jednego rodzaju paliw kopalnych, które mogą podlegać zmianom cenowym lub dostępności. Dzięki dywersyfikacji, branża chemiczna może korzystać z różnych źródeł energii, co pozwala na wybór tych, które są najbardziej efektywne i korzystne z punktu widzenia ekonomicznego.

Dywersyfikacja źródeł energii umożliwia także wprowadzenie innowacyjnych technologii i rozwiązań w produkcji, co przyczynia się do zwiększenia efektywności produkcji i poprawy konkurencyjności branży chemicznej. Dzięki zastosowaniu nowych technologii i źródeł energii, przemysł chemiczny może produkować bardziej zrównoważone produkty, co stanowi coraz większe znaczenie nie tylko dla konsumentów, lecz także inwestorów.

Ludzie dla chemii

Przemysł chemiczny to branża, która stanowi miejsce pracy dla ponad trzystu tysięcy pracowników
o różnych kwalifikacjach i specjalizacjach. Jednym z głównych wyzwań dla współczesnego przemysłu chemicznego jest zatrudnianie i szkolenie wykwalifikowanej siły roboczej, która będzie w stanie sprostać coraz bardziej skomplikowanym procesom technologicznym oraz spełniać wymagania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Chemia to dziedzina, która stale się rozwija, a nowe technologie, zrównoważone rozwiązania oraz zmieniające się regulacje wymagają od pracowników przemysłu chemicznego ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych kompetencji. Teraźniejszy przemysł chemiczny wymaga od pracowników nie tylko specjalistycznej wiedzy i umiejętności, ale również wysokich standardów etycznych, umiejętności pracy w zespole oraz zdolności do podejmowania decyzji w warunkach zmieniającego się rynku. W tym kontekście kluczowe znaczenie mają procesy kształcenia, które powinny uwzględniać potrzeby przemysłu chemicznego oraz zapewniać studentom odpowiednie umiejętności i kompetencje.

Kolejnym aspektem, który ma kluczowe znaczenie dla kształcenia przyszłych pracowników przemysłu chemicznego, jest rozwój innowacyjnych metod i narzędzi, które pozwalają na efektywną naukę oraz doskonalenie umiejętności. Ważnym elementem zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej jest również rozwój kultury organizacyjnej, która pozwala na rozwój umiejętności pracowników oraz zwiększenie ich motywacji i zaangażowania w pracę.

Kluczowe znaczenie dla rozwoju przemysłu chemicznego ma również współpraca nauka-przemysł (science to business), ponieważ pozwala na transfer wiedzy i technologii między naukowcami a przedsiębiorstwami sektora. Dzięki temu przemysł chemiczny może korzystać z najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i innowacyjności produkcji.

Naukowcom współpraca ta zaś umożliwia zdobycie wiedzy na temat potrzeb i wymagań przemysłu chemicznego, co pozwala na lepsze dopasowanie badań naukowych do realnych potrzeb i problemów branży. Dzięki temu, rozwiązania naukowe mogą być szybciej i skuteczniej wdrożone, co przyczynia się do poprawy jakości i efektywności procesów produkcyjnych. Współpraca nauka-przemysł jest ważna również z punktu widzenia konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw. Dzięki korzystaniu z najnowszych technologii i rozwiązań naukowych, przedsiębiorstwa mogą poprawić swoją pozycję na rynku, zwiększyć wydajność produkcji oraz zredukować koszty.

Rozwój - Zrównoważoność - Przyszłość

Rozwój, zrównoważoność i przyszłość to trzy pojęcia trwale związane z przemysłem chemicznym. Bez ciągłego rozwoju sektor nie miałby szans na przetrwanie w dzisiejszej konkurencyjnej rzeczywistości. Jednak, aby ów rozwój był możliwy, musi on odbywać się w sposób zrównoważony. Bez podejścia opartego na zrównoważoności branża nie będzie w stanie sprostać licznym wymaganiom i ambitnym celom, stawianym z jednej strony np. przez Unię Europejską, a z drugiej przez coraz bardziej świadomych konsumentów. Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy inwestowali w innowacje i rozwój technologii, które nie tylko przyniosą korzyści finansowe, lecz także będą w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko i społeczeństwo. Tylko w ten sposób przemysł chemiczny będzie mógł z powodzeniem funkcjonować w przyszłości oraz stanowić motor napędowy gospodarki i postępu.

Tematy związane z wyzwaniami przemysłu chemicznego w zmieniającej się rzeczywistości będą przedmiotem jubileuszowego X Kongresu Polska Chemia – najważniejszego i największego wydarzenia branży chemicznej w Polsce i Europie Centralnej. Unikalna agenda, liczni eksperci, renomowani partnerzy, strefa expo i networking – wszystko to już w terminie 13-14 czerwca br., stacjonarnie, w wyjątkowej przestrzeni Lubelskiego Centrum Konferencyjnego.

Rejestracja na IX Kongres Polska Chemia już trwa – serdecznie zapraszamy.