Seminarium pt. "Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla MŚP"

Seminarium pt. "Finansowanie…
28 kwietnia 2017 r. odbędzie się seminarium, organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pt. "Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm".

Bezpłatne seminarium, przeznaczone dla firm sektora MŚP odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. w Warszawie, w Sienna Training Centre w godzinach 10:00-14:30. Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia małych i średnich firm z funduszy UE, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów, do których nabory rozpoczynają się w pierwszej połowie 2017 roku.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Program szkolenia przedstawia się następująco:

Bony na innowacje dla MŚP - Wsparcie na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową.

Ochrona własności przemysłowej - Wsparcie na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

Wdrażanie innowacji przez MŚP -Wsparcie innowacyjnych produktów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Wzór na konkurencję - Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych.

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - Wsparcie tworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu realizowanych przez MŚP.

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych - Wsparcie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach KKK na rynkach międzynarodowych.

Internacjonalizacja MŚP – Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

Baza Usług Rozwojowych – zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników.

Branżowy Program Promocji branży IT/ICT – promocja polskiego sektora ICT za granicą obejmująca przede wszystkim organizację stoisk informacyjno-promocyjnych na wybranych branżowych targach i konferencjach.

Międzynarodowe zamówienia publiczne dla MŚP – wsparcie udziału polskich MŚP w międzynarodowych i zagranicznych przetargach.

Enterprise Europe Network – sieć wspierająca małych i średnich przedsiębiorców w internacjonalizacji.

Więcej informacji znaleźć można na stronie EEN.

European Enterprise Network