Suwary podsumowują rok obrotowy

Suwary podsumowują rok obrotowy
Sprawozdanie finansowe opublikowane przez Grupę Suwary dotyczy roku obrotowego rozpoczynającego się 1.10.2012 roku, a kończącego się 30.09.2013 roku. W okresie tym przychody ze sprzedaży wyniosły 97,1 mln zł, zysk z działalności operacyjnej - 5,7 mln zł, zysk przed opodatkowaniem - 3,8 mln zł, zaś zysk netto - 2,6 mln zł. Porównanie wyników do poprzedniego roku obrotowego jest jednak utrudnione ze względu na fakt, iż był on o 9 miesięcy dłuższy niż rok obrotowy 2012/2013 i trwał od 1.01.2011 roku do 30.09.2012 roku. W tym wydłużonym, przejściowym roku obrotowym przychody ze sprzedaży wyniosły 169,4 mln zł, zysk z działalności operacyjnej - 12,3 mln zł, zysk przed opodatkowaniem - 9,4 mln zł, zaś zysk netto - 11,6 mln zł.

W bardziej czytelny sposób wyniki firmy odzwierciedlają zaprezentowane wyniki obejmujące okresy 12-miesięczne. I tak, porównując ostatni rok obrotowy z wcześniejszym dwunastomiesięcznym okresem, dostrzegalne jest pogorszenie wyników - przychody spadły o 4,7 proc. (ze 101,97 mln zł), zysk z działalności operacyjnej - o 28 proc. (z 7,96 mln zł), zysk przed opodatkowaniem - o 42 proc. (z 6,6 mln zł), zysk netto - o 71 proc. (z 9,3 mln zł), zaś EBIDTA - o 11 proc. (z 13,3 mln zł).

Ja czytamy w raporcie, rzeczywistą zdolność do generowania środków finansowych z działalności pokazuje jednak wskaźnik EBITDA, którego wartość procentowa do przychodów ze sprzedaży różni się nieznacznie dla poszczególnych okresów. Jednocześnie skorygowana wartość wyniku netto (po uwzględnieniu kwoty rzeczywiście zapłaconego podatku) pokazuje, iż pomimo znacznego wzrostu cen surowca za ostatnie lata, grupa realizuje zbliżone wyniki na działalności. Pokazuje również, iż spółki aktywnie prowadzą działania związane z optymalizacją podatkową (wskaźnik podatku dochodowego zapłaconego za bieżący okres wyniósł 8,9 proc.).

Wpływ czynników zewnętrznych jakimi są cena zakupu surowca, kurs euro oraz warunki konkurencyjne widoczny jest na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży. Ceny podstawowego surowca do produkcji wzrosły w ciągu 36 miesięcy (od października 2010 do września 2013) ponad 40 proc., natomiast kurs euro wzrósł w tym czasie o 7 proc. Pomimo tak gwałtownego wzrostu kosztów produkcji, rentowność na poziomie przychodów brutto ze sprzedaży zmalała w przedstawionym okresie o 10,7 proc. Jednocześnie wykorzystanie dostępnych narzędzi na poziomie pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej pozwoliło na wzrost wyniku netto podatkowo o 5 proc. oraz EBITDA o 10 proc., porównując dane za rok obrotowy 2012/2013 do roku 2010/2011.