Tendencje w recyklingu tworzyw sztucznych

Tendencje w recyklingu tworzyw sztucznych
Recykling tworzyw sztucznych to od lat rzecz absolutnie oczywista. Dlatego warto przeanalizować skalę problemu recyklingu i odzysku odpadów, aktualne strategie Unii Europejskiej w sferze odpadów oraz działania ekologiczne i opcje odzysku tworzyw sztucznych.

Rozwój gospodarki światowej, a także rosnąca liczba ludności powodują ogromny przyrost odpadów. Ponieważ żaden proces technologiczny nie zagwarantuje stuprocentowego wykorzystania surowca, ilość odpadów nieustannie się powiększa. Niestety zarówno „pojemność” jak i zasoby surowców na ziemi są ograniczone, więc prosta drogą prowadzi to do problemu. Z tego też względu powtórne przetwórstwo, czyli recykling, w krajach o dużym stopniu rozwoju przemysłowego stało się priorytetowym zadaniem badawczym zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i ekonomiczności produkcji.

Światowe dane statystyczne wskazują, że w ostatnich latach produkcja tworzyw sztucznych wykazuje tendencję wzrostową, a więc coraz poważniejszy staje się problem zagospodarowania odpadów polimerowych. Same odpady z tworzyw sztucznych, z racji zajmowania znacznych objętości w stosunku do swojej masy, stanowią główny składnik gromadzonych na wysypiskach śmieci. Dla przykładu w Polsce jest to aż 91 proc., choć dla porównania w Austrii tylko 26 proc.


W naszym kraju roczne zużycie tworzyw we wszystkich zastosowaniach wynosi ok. 60 kg na jednego mieszkańca, z czego według danych szacunkowych odzyskuje się jedynie ok. 10 proc.

Z tego powodu podejmowane są działania zmierzające do uregulowań prawnych dotyczących składowania i zagospodarowywania odpadów, udoskonalania technologii produkowania i przetwarzania tworzyw sztucznych (technologie bezodpadowe), zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz różnego rodzaju popularyzacji wyrobów wykonanych z materiałów odpadowych.

Strategia Unii Europejskiej w sferze odpadów zakłada ochronę powietrza, zapobieganie powstawania odpadów i recykling, ochronę mórz i oceanów, ochronę ziemi i zasobów naturalnych i wreszcie ograniczenie stosowania środków ochrony roślin i ochronę środowiska miejskiego.

Aktualnie obowiązujące w UE akty prawne w dziedzinie odpadów to dyrektywy. Najważniejsze z ich to dyrektywy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o pojazdach wycofanych z eksploatacji (ELV), o sprzęcie elektronicznym (WEEE) i o zakazie stosowania substancji niebezpiecznych.