Unijna gospodarka cyrkularna wpłynie na sektor tworzyw sztucznych

Unijna gospodarka cyrkularna… W środę (2 grudnia) Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego celem jest stymulacja przejścia Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym, a tym samym - zwiększenie globalnej konkurencyjności, wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy.

Proponowane działania wspomogą zamknięcie obiegu cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu recyklingu i ponownego użycia oraz przyniosą korzyści zarówno środowisku, jak i gospodarce. Działania te pozwolą uzyskać maksymalną wartość i zapewnią wykorzystanie wszystkich surowców, produktów i odpadów, przyczyniając się przy tym do oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Propozycje KE obejmują cały cykl życia: od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych. Na wspomnianą transformację zostanie przekazane wsparcie finansowe pochodzące z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 650 mln euro z programu Horyzont 2020 (programu finansowego UE na rzecz badań naukowych i innowacji) oraz 5,5 mld euro z funduszy strukturalnych na gospodarowanie odpadami; inwestycje w gospodarkę o obiegu zamkniętym zostaną także poczynione na poziomie krajowym.

Pakiet ma godzić zwolenników drastycznego zaostrzenia norm środowiskowych z przedstawicielami przemysłu - z jednej strony ma przeciwdziałać zmianom klimatu i problemom środowiskowym, z drugiej zaś - ma wspierać tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy, inwestycje i sprawiedliwość społeczną. Został on przygotowany przez podstawowy zespół projektowy, którym współkierują: pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans i wiceprzewodniczący Jyrki, Katainen, w ścisłej współpracy z komisarzami Karmenu Vellą i Elżbietą Bieńkowską.

Do działań podstawowych, które zostały przyjęte albo zostaną zrealizowane w trakcie obecnej kadencji Komisji, należą:
 • finansowanie przekraczające 650 mln euro ramach programu Horyzont 2020 i 5,5 mld euro w ramach funduszy strukturalnych,
 • działania na rzecz ograniczenia odpadów spożywczych, w tym wspólna metodyka pomiarów, poprawa oznaczania dat ważności i narzędzia do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju, tj.zmniejszenia ilości odpadów spożywczych o połowę do roku 2030,
 • opracowanie norm środowiskowych dla surowców wtórnych w celu zwiększenia zaufania podmiotów gospodarczych na jednolitym rynku,
 • środki w ramach planu działań w zakresie ekoprojektu na lata 2015–2017, którego celem jest zwiększanie efektywności energetycznej, a także trwałości oraz możliwości naprawy i recyclingu produktów,
 • zmienione rozporządzenie w sprawie nawozów, służące łatwiejszemu uznawaniu nawozów organicznych i wytwarzanych z odpadów na jednolitym rynku oraz wspieraniu roli biologicznych składników pokarmowych,
 • strategia dotycząca tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym, odnosząca się do kwestii recyclingu, biodegradowalności i obecności substancji niebezpiecznych w tworzywach sztucznych oraz celów zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanych na znaczne zmniejszenie odpadów morskich,
 • seria działań na rzecz wtórnego wykorzystywania wody, w tym wniosek ustawodawczy w sprawie minimalnych wymogów dotyczących wtórnego wykorzystywania wody ściekowej.
KE zmodyfikowała propozycje ws. zagospodarowania odpadów. Powodem były problemy niektórych państw członkowskich ze skutecznym wdrożeniem wyśrubowanych standardów. Do kluczowych elementów zmienionych wniosków w sprawie odpadów należą:
 • wspólny cel UE dotyczący recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 65 proc. do roku 2030,
 • wspólny cel UE dotyczący recyklingu odpadów opakowaniowych na poziomie 75 proc. do roku 2030,
 • wiążący cel redukcji składowania odpadów do maksymalnie 10 proc. do roku 2030,
 • zakaz składowania segregowanych odpadów,
 • wspieranie instrumentów ekonomicznych zniechęcających do składowania odpadów,
 • uproszczone i udoskonalone definicje oraz zharmonizowane metody obliczania współczynników recyclingu w całej UE,
 • konkretne środki na rzecz promowania ponownego użycia i symbiozy przemysłowej, tj. przemiany produktu ubocznego jednej branży przemysłu w surowiec dla innej branży,
 • zachęty gospodarcze dla producentów, aby wprowadzali na rynek bardziej ekologiczne produkty i wspierali programy odzysku i recyclingu (np. opakowań, baterii, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, pojazdów).


Reportaże

Forum