Unijna gospodarka cyrkularna wpłynie na sektor tworzyw sztucznych

- Nasza planeta ani nasza gospodarka nie przetrwają, jeśli będziemy nadal stosować podejście "wykorzystać i wyrzucić" - powiedział Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący odpowiedzialny za zrównoważony rozwój. - Musimy zachować cenne zasoby i w pełni wykorzystać ich wartość ekonomiczną. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma na celu redukcję odpadów i ochronę środowiska, ale również głęboką transformację funkcjonowania całego naszego rynku. Dzięki zrewidowaniu obecnego sposobu produkcji, pracy i dokonywania zakupów, możemy stworzyć nowe możliwości, w tym możliwości zatrudnienia. Przyjęty dziś pakiet wyznacza kompleksowe ramy, które faktycznie umożliwiają wprowadzenie zmian, oraz określa wiarygodny i ambitny plan gospodarowania odpadami w Europie wraz z działaniami wspierającymi, obejmującymi cały cykl życia produktów. Takie połączenie inteligentnych regulacji i inicjatyw na szczeblu UE ułatwi przedsiębiorstwom i konsumentom, a także władzom krajowym i lokalnym, uczestnictwo w tej transformacji.

- Propozycje te dają pozytywny sygnał wszystkim, którzy czekają, by zainwestować w gospodarkę o obiegu zamkniętym - dodał Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności. - Dziś mówimy, że Europa jest najlepszym miejscem do rozwijania zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska biznesu. Przejście na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu oznacza przekształcenie gospodarki rynkowej i zwiększenie konkurencyjności. Jeżeli będziemy efektywnie gospodarować zasobami i ograniczymy zależność od wyczerpujących się surowców, możemy osiągnąć przewagę konkurencyjną. Potencjał tworzenia miejsc pracy w gospodarce o obiegu zamkniętym jest ogromny, dynamicznie rośnie też popyt na lepsze, bardziej efektywne produkty i usługi. Usuniemy bariery, które utrudniają przedsiębiorstwom optymalizację wykorzystania zasobów, i usprawnimy funkcjonowanie rynku wewnętrznego surowców wtórnych. Pragniemy osiągnąć faktyczny postęp na niższych szczeblach i zamierzamy realizować naszą wizję nie tylko wraz z państwami członkowskimi, regionami i gminami, ale także z przedsiębiorstwami, sektorami przemysłowymi i społeczeństwem obywatelskim.

W grudniu 2014 r. Komisja postanowiła wycofać czekający na rozpatrzenie wniosek legislacyjny w sprawie odpadów w ramach zasady braku kontynuacji politycznej zastosowanej dla pierwszego programu prac Komisji pod przewodnictwem Junckera. Komisja zobowiązała się wtedy do użycia swoich nowych, horyzontalnych metod pracy, aby do końca 2015 r., przy wykorzystaniu wiedzy specjalistycznej wszystkich służb Komisji, przedstawić nowy pakiet, który będzie obejmował cały cykl gospodarczy, a nie tylko cele redukcji odpadów. Przyjęty dziś kompleksowy pakiet to zestaw konkretnych, szeroko zakrojonych i ambitnych działań, które zostaną przedstawione w trakcie obecnej kadencji Komisji.

W ramach procesu opracowywania pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym 25 czerwca 2015 r. Komisja zorganizowała w Brukseli konferencję poświęconą gospodarce o obiegu zamkniętym, w której wzięło udział około 700 zainteresowanych stron. W konferencji mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty pragnące mieć wkład w kształtowanie europejskiej polityki gospodarczej. Konferencja nawiązywała do trwających dwanaście tygodni konsultacji społecznych prowadzanych od 28 maja do 20 sierpnia 2015 r., z których otrzymano ponad 1500 opinii. Ponadto komisarze, ich gabinety i służby prowadziły intensywne zespołowe konsultacje z kluczowymi zainteresowanymi stronami.