Więcej chemii w Płocku

Więcej chemii w Płocku
Jak poinformowali przedstawiciele Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, celem porozumienia o współpracy podpisanego z warszawskim Instytutem Chemii Przemysłowej jest przede wszystkim podjęcie wspólnych działań na rzecz tworzenia i rozwoju procesów gospodarczych opartych na nowych technologiach chemicznych oraz prac naukowo badawczych dla przedsiębiorstw z branży chemicznej.

Strony porozumienia zakładają również wspólne zaangażowanie w inicjatywę klastra chemicznego, która ma umożliwić podjęcie działań w zakresie prac badawczo-rozwojowych, opracowania technologii chemicznych i przygotowania ich do komercjalizacji, jak również integrację środowiska naukowego z biznesem oraz prezentację demonstratorów technologii, prototypów oraz rozwiązań technologicznych dla firm chemicznych.

Umowa zakłada także podejmowanie i realizację wspólnych projektów badawczych oraz projektów innowacyjnych w zakresie opracowywania nowych technologii chemicznych oraz modernizacji już wdrożonych procesów. Ważnym elementem współpracy będzie także aplikowanie o środki finansowe w ramach konkursów z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020.

- Porozumienie o współpracy jest kolejnym krokiem PPPT w ramach rozwoju działań badawczo-rozwojowych oraz stymulowania naszych klientów do kooperacji z sektorem nauki - powiedział Michał Luczewski, prezes zarządu PPPT SA. - Ośrodek o tak znaczącej tradycji i szerokim dorobku naukowym w dziedzinie chemii to dla nas jeden z kluczowych partnerów dla skutecznej realizacji tych działań - podsumowuje podpisane porozumienie.

​Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny obejmuje powierzchnię ponad 200 ha, na której współistnieją trzy powiązane ze sobą komponenty: park przemysłowy, park technologiczny i park naukowo-badawczy. PPPT jest wspólnym przedsięwzięciem władz samorządowych Miasta Płocka i PKN Orlen. Profil działalności Parku związany jest przede wszystkim z chemią, ochroną środowiska, gospodarką odpadami i recyklingiem.

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego to placówka badawcza o 90-letniej tradycji. IChP jest wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej. Jego działalność koncentruje się m.in. na opracowywaniu nowych technologii chemicznych, zwłaszcza dotyczących nowych materiałów, kompozytów i nanokompozytów polimerowych, półproduktów farmaceutycznych, wysoko przetworzonych produktów chemicznych, recyklingu tworzyw polimerowych i wielu innych.