Wspólna wizja przemodelowania europejskiego systemu tworzyw

Wspólna wizja przemodelowania…

Europejscy producenci tworzyw sztucznych inaugurują The Plastics Transition - mapę drogową, której celem jest przyspieszenie cyrkularnej transformacji tworzyw sztucznych, obniżenie do zera netto emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia oraz wspieranie zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych.

Plastics Europe wraz ze swoimi firmami członkowskimi podzielają obawy społeczne dotyczące wpływu europejskiego systemu tworzyw sztucznych na zmiany klimatyczne, a także te związane z odpadami tworzyw sztucznych oraz wspólnie uznają konieczność wspierania zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne są niezastąpionym materiałem w wielu zastosowaniach i mają do odegrania kluczową rolę w umożliwieniu transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i wspieraniu konkurencyjności wielu sektorów w Europie. Naszym celem jest stworzenie w pełni zrównoważonego systemu tworzyw sztucznych, który w dalszym ciągu będzie spełniał konsumenckie i społeczne potrzeby, wspierając jednocześnie transformację wielu sektorów na dalszych etapach łańcucha wartości i pozostając strategicznym zasobem europejskiej gospodarki.

- Po raz pierwszy nasza branża zjednoczyła się wokół niezwykle ambitnego, a jednocześnie realistycznego planu przeprojektowania europejskiego systemu tworzyw sztucznych - mapy drogowej The Plastics Transition. Mapa będzie naszą Gwiazdą Polarną, która prowadzić nas będzie przez najbliższe lata i która odzwierciedla dogłębną zmianę kulturową, jaka zaszła w naszej branży - mówi Virginia Janssens, dyrektor zarządzająca Plastics Europe.

Mapa drogowa ustanawia ścieżkę prowadzącą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z całego systemu tworzyw sztucznych o 28% do 2030 r. i do zerowych emisji netto do 2050 r. Jednocześnie przewiduje stopniowe zastępowanie tworzyw sztucznych wytwarzanych z surowców kopalnych. Szacuje także, że cyrkularne tworzywa sztuczne mogłyby zaspokoić 25% zapotrzebowania w Europie w 2030 r. i 65% do 2050 r. Deloitte szacuje, że wszystkie dodatkowe inwestycje i koszty operacyjne przeznaczone na zeroemisyjną i cyrkularną produkcję wyniosą 235 miliardów euro.

Mapa identyfikuje kluczowe dźwignie i czynniki umożliwiające przeprowadzenie transformacji oraz szczegółowo opisuje niezwłoczne, krótko- i średnioterminowe kamienie milowe i działania do podjęcia przez producentów tworzyw sztucznych. Zdajemy sobie sprawę, że nasza branża musi zintensyfikować działania, aby zapewnić szybsze zmiany systemowe. Jednocześnie mapa drogowa wskazuje, że cyrkularność ze swej natury wymaga podejścia obejmującego cały łańcuch wartości, dlatego uwzględnia także rekomendowane działania do podjęcia przez decydentów i interesariuszy w łańcuchu wartości tworzyw sztucznych od teraz do roku 2030.

- Do odniesienia sukcesu potrzebne są zdecydowane działania, prawdziwa współpraca i wyraźna wola polityczna. Decyzje podjęte w ciągu kilku najbliższych lat określą czy i jak szybko uda nam się zrealizować ambitne założenia przedstawione w mapie drogowej. Pilnie potrzebujemy sprzyjającej polityki i ram regulacyjnych, które będą stymulować cyrkularne rynki i cyrkularne inwestycje przemysłu w Europie, a nie hamować transformację branży. Szansa na podjęcie zasadniczych decyzji szybko mija - stwierdza Virginia Janssens.


the-plastics-transition

W mapie drogowej podkreślono potrzebę stworzenia europejskich systemów gospodarowania odpadami dostosowanych do cyrkularnej i zeroemisyjnej netto gospodarki, opracowania minimalnych celów w zakresie zawartości cyrkularnych tworzyw sztucznych w kluczowych zastosowaniach, pozwalających na stworzenie popytu na tworzywa cyrkularne, a także odblokowania inwestycji branżowych, na przykład w bardzo potrzebną infrastrukturę recyklingu chemicznego. Decydenci muszą także zadbać o to, by w okresie transformacji europejski system tworzyw sztucznych pozostał konkurencyjny na arenie międzynarodowej.

- Cieszymy się z możliwości, jakie daje Zielony Ład, dotyczącymi m.in. stworzenia dobrze prosperującego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych, pozwalającego nam zwiększać inwestycje i innowacje w zakresie cyrkularności i dekarbonizacji. Aby jednak umożliwić tę transformację, będziemy potrzebować środków zapewniających konkurencyjność naszej branży, które pozwolą zapobiec migracji działalności przemysłowej i inwestycji z Europy do innych regionów oraz uniknąć coraz większego uzależnienia od importu tworzyw, które niekoniecznie spełniają wymogi UE w zakresie zrównoważonego rozwoju - zauważa Marco ten Bruggencate, prezes Plastics Europe, wiceprezes ds. Handlowych Opakowań i Tworzyw Specjalnych EMEA, Dow.

Plastics Europe wierzy, że mapa drogowa wniesie istotny wkład we wzbogacanie i promowanie dialogu i współpracy z decydentami i naszym łańcuchem wartości. Jest to proces dynamiczny, co oznacza, że mapa będzie sukcesywnie aktualizowana z uwzględnieniem nowych faktów i zmian w otoczeniu branży, ram prawnych oraz stopnia zaangażowania całego łańcucha wartości.

- Europejski przemysł tworzyw sztucznych jest zbyt duży, złożony i wzajemnie powiązany, aby jakikolwiek jego uczestnik mógł samodzielnie stworzyć system cyrkularny i zeroemisyjny netto. Musimy nauczyć się lepiej słuchać siebie nawzajem, komunikować się z sobą i współpracować. Mapę drogową należy postrzegać jako zaproszenie zmierzenia się z naszym sposobem myślenia i do identyfikowania obszarów, w których możemy połączyć siły i wspólnie osiągać jeszcze szybsze postępy. Aby promować tę współpracę, Plastics Europe wzywa Komisję Europejską do zainicjowania dialogu na rzecz czystej transformacji (Clean Transition Dialogue) dla europejskiego systemu tworzyw sztucznych - mówi Rob Ingram, wiceprezes Plastics Europe, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Mapy Drogowej, prezes Ineos Olefins & Polymers Europe.