Wspólne działania w sprawie zaśmiecenia środowiska morskiego

Wspólne działania w sprawie… Z inicjatywy europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych i w porozumieniu organizacjami przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata powstała „Wspólna Deklaracja w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”, która została podpisana wczoraj na Hawajach, podczas 5 Międzynarodowej Konferencji na temat zaśmiecenia wód morskich (5. International Marine Debris Conference). Deklaracja zawiera listę określonych celów i działań przemysłu tworzyw sztucznych i wzywa do ścisłej współpracy wśród szerokiego grona zainteresowanych stron, w celu osiągnięcia znaczącego postępu w ograniczaniu szkód w środowisku morskim.

Zgodnie z sześciopunktową strategią, zawartą w deklaracji, przemysł zamierza:
  • Współpracować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, zmierzającego do zapobiegania zaśmiecaniu środowiska morskiego;
  • Współpracować ze środowiskami naukowymi w celu lepszego poznania i zrozumienia skali, przyczyn powstawania i wpływu zaśmiecenia na środowisko morskie, z uwzględnieniem dostępnych rozwiązań dla tego problemu;
  • Promować spójną, wielkoobszarową i opartą na wiedzy naukowej politykę ustawodawczą wraz z wzmacnianiem istniejącego prawa zapobiegającego zaśmiecaniu środowiska morskiego;
  • Promować najlepsze praktyki w zakresie zagospodarowania odpadów, szczególnie w regionach nadmorskich;
  • Wzmocnić zaangażowanie w kierunku zwiększenia odzysku odpadów z tworzyw sztucznych poprzez recykling i odzysk energii;
  • Zapewnić należyty nadzór nad transportem i dystrybucją wyrobów przemysłu tworzyw sztucznych - granulatu i półproduktów – wśród swoich klientów i promować takie działania wśród innych uczestników łańcucha dostaw.
Mając świadomość, że przyczyny zanieczyszczenia środowiska morskiego są bardzo złożone i jest ich bardzo wiele oraz że problem nie może zostać rozwiązany samodzielnie przez jedną tylko zainteresowaną grupę, europejski przemysł tworzyw sztucznych jest zdecydowany prowadzić skoordynowane działania w tej sprawie, które angażować będą wiele zainteresowanych stron zarówno w skali europejskiej, jak i światowej.

Wypowiadając się na ten temat Jacques van Rijckevorsel, Prezes PlasticsEurope powiedział: "Plastikowe śmieci są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym. Ta ogólnoświatowa deklaracja będzie działać jak katalizator konkretnych działań na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Dla naszego przemysłu ten wkład w znaczące zmniejszenie zaśmiecenia środowiska morskiego jest niezwykle istotny."

Czytaj więcej:
Ekologia 402