Wyniki finansowe PKN Orlen w II kwartale 2017 roku

Wyniki finansowe PKN Orlen w II kwartale 2017 roku
W II kwartale 2017 roku koncern osiągnął wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 3,1 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Do osiągniętego rezultatu przyczynił się przede wszystkim wyższy o 10% (r/r) łączny wolumen sprzedaży we wszystkich segmentach działalności oraz sprzyjające warunki makroekonomiczne. W minionym kwartale PKN ORLEN wzmocnił swoją pozycję w obszarze energetyki poprzez realizację inwestycji nowoczesnego bloku parowo-gazowego o mocy 463 MWe. W czerwcu na nową, trzyletnią kadencję powołano Zarząd Spółki, a Walne Zgromadzenie uchwaliło wypłatę dywidendy za miniony rok w wysokości 3 zł na akcję.

W II kwartale 2017 roku PKN ORLEN wypracował:

• 3,1 mld zł EBITDA wg LIFO
• 3,5 mld zł przepływów z działalności operacyjnej
• Wzrost przerobu ropy o 10% (r/r)
• Wzrost wolumenów sprzedaży o 10% (r/r)
• Wzrost przychodów o 19% (r/r)

Wynik EBITDA wg LIFO w II kwartale 2017 roku, na poziomie 3,1 mld zł, został osiągnięty w efekcie wyższej sprzedaży, poprawy otoczenia makro, pozytywnego wpływu regulacji ograniczających szarą strefę w Polsce oraz wzrostu marż w detalu. W tym okresie na wszystkich rynkach, na których obecny jest koncern odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego (r/r), w tym na rynku polskim o 26% (r/r). Konsumpcja benzyny była (r/r) wyższa w Polsce i Niemczech, przy stabilnym poziomie w Czechach i spadku na Litwie. Modelowa marża downstream odnotowała w II kwartale wzrost o 1,4 USD/bbl (r/r), przy jednoczesnym wzroście średniej ceny ropy Brent o 4 USD/bbl (r/r) i umocnieniu średniego kursu PLN względem USD i EUR.

- To już kolejny kwartał, w którym wypełnianie celów przyjętych w strategii rozwoju Koncernu przynosi znakomite rezultaty. Pierwsze półrocze zakończyliśmy ogromnym sukcesem: po wielu latach sporu zawarliśmy ugodę z Kolejami Litewskimi, która otwiera drogę do wzmocnienia efektywności ORLEN Lietuva. Ponadto zrealizowaliśmy inwestycję energetyczną we Włocławku, która nie tylko pozytywnie przełoży się naszą działalność biznesową, ale poprawi również bezpieczeństwo energetyczne kraju. Efekty naszych dotychczasowych działań pozwalają ze spokojem myśleć o realizacji strategicznych celów Spółki w perspektywie kolejnych lat - powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Segment detaliczny PKN Orlen z wynikiem EBITDA wg LIFO na poziomie 576 mln zł odnotował kolejny rekordowy II kwartał. Do poprawy rezultatu o 135 mln zł (r/r) przyczynił się przede wszystkim wzrost sprzedaży o 10% (r/r), w tym w Polsce o 8%, w Czechach o 20%, na Litwie o 9% i w Niemczech o 7%. Pozytywny wpływ poprawy marż paliwowych na rynku polskim i czeskim oraz marż pozapaliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim (r/r), był ograniczany głównie przez wyższe koszty funkcjonowania stacji paliw, związane ze wzrostem wolumenów sprzedaży (r/r). Koncern rozwijał ofertę pozapaliwową - na koniec II kwartału łącznie funkcjonowało 1731 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, w tym 1538 w Polsce, 170 w Czechach i 23 na Litwie. PKN Orlen udostępnił również swoim klientom w Warszawie i Krakowie usługi carsharingu, czyli wynajmu samochodu na minuty.


brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska