Zarząd Grupy Azoty rozdzielił kompetencje

Marian Rybak, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za inwestycje, sprawuje nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych i inicjuje kluczowe projekty inwestycyjne związane z poprawą efektywności w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej. Ponadto, sprawuje nadzór nad procesem wyboru dostawców usług serwisowych oraz kontrolą wykonania budżetu i zakresu rzeczowego poszczególnych projektów inwestycyjnych w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej. Marian Rybak odpowiedzialny jest także za zarządzanie spółką zależną Grupa Azoty Puławy oraz kieruje pracami jej zarządu w ramach pełnionej odrębnie funkcji prezesa zarządu tej spółki.

Wiceprezes zarządu odpowiedzialny za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne, Witold Szczypiński, odpowiada m.in. za zarządzanie i koordynację integracją procesów produkcyjnych, koordynację planowania remontów i postojów technologicznych w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej, sprawuje także nadzór nad Centrum Biznesu Syntez Organicznych w Grupie Kapitałowej. Szczypiński sprawuje nadzór nad Centrum Biznesu Tworzywa w Grupie Kapitałowej w szczególności w zakresie: kaprolaktamu, poliamidów i compounding oraz rozwój tego obszaru, nadzoruje zakupy strategiczne w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej.

Marek Kapłucha, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za obszar zarządzania łańcuchem dostaw, jest odpowiedzialny m.in. za logistykę dostaw surowców, półproduktów i produktów w Grupie Kapitałowej oraz formułowanie i realizację przyjętej strategii logistycznej w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej. Sprawuje nadzór strategiczny i koordynuje integrację surowcową i logistykę morską w Grupie Kapitałowej oraz nad zarządzaniem i optymalizacją gospodarki magazynowej i terminali a także za zarządzanie procesem przepływów surowców i półproduktów w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej.

Artur Kopeć, członek zarządu odpowiedzialny za dialog społeczny, bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska odpowiada między innymi za dialog społeczny w spółce dominującej i oraz nadzór nad jego przebiegiem w Grupie Kapitałowej, nadzór nad procesami zapewniającymi bezpieczeństwo techniczne, przeciwpożarowe i środowiskowe w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej, inicjowanie i wypracowywanie systemowych rozwiązań dla Grupy Kapitałowej w zakresie zarządzania infrastrukturą, drogami, usługami laboratoryjnymi i ochroną środowiska. Ponadto, odpowiada za współpracę z lokalnymi uczelniami i szkołami oraz nadzoruje działalność sponsoringową.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8