Zarząd Grupy Azoty rozdzielił kompetencje

Zarząd Grupy Azoty rozdzielił kompetencje
Podczas poniedziałkowego posiedzenia zarządu Azotów podzielono kompetencje i ustalono zakres odpowiedzialności za wydzielone obszary działalności i procesy realizowane w ramach Grupy. Zadania rozdzielono w następujący sposób:

Do kompetencji prezesa zarządu, Pawła Jarczewskiego, należy m.in. zarządzanie Grupą Kapitałową oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami tworzącymi Grupę Kapitałową. Prezes spółki odpowiedzialny jest również za nadzór nad Centrum Biznesu Agro w Grupie Kapitałowej. Sprawuje także nadzór nad polityką informacyjną, komunikacją i wizerunkiem, społeczną odpowiedzialnością biznesu, przekształceniami strukturalno-własnościowymi oraz nad realizacją strategii i polityki personalnej w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej. Ponadto koordynuje funkcje audytu wewnętrznego oraz reprezentuje spółkę wobec akcjonariuszy, organów statutowych, władz i instytucji państwowych i samorządowych.

Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse, odpowiada za formułowanie i realizację strategii funkcjonalnych w nadzorowanych obszarach, przygotowywanie operacyjnych, rocznych i wieloletnich planów rzeczowo–finansowych, monitorowanie realizacji planów na poziomie wolumenowym i wartościowym w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej. Skolmowski sprawuje również nadzór nad finansami, polityką rachunkowości oraz zarządza ryzykiem finansowym i kredytowym w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej. Należy do niego ponadto nadzór i koordynacja polityki kredytowej, zarządzanie, koordynacja i kontrola procesów planowania, budżetowania i controllingu, koordynacja sprawozdawczości publicznej i raportowanie zarządcze dla organów korporacyjnych spółki, nadzór nad procesami związanymi ze sprzedażą składników majątku finansowego oraz relacjami z inwestorami giełdowymi.

Wiceprezes zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój, Krzysztof Jałosiński, odpowiedzialny jest m.in. za formułowanie i realizację strategii przyjętej dla spółki dominującej i Grupy Kapitałowej oraz przygotowywanie i wdrażanie wieloletnich planów rozwojowych i inwestycyjnych w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej. Ponadto, sprawuje nadzór operacyjny nad Centrum Integracji Surowcowej i Logistyki Morskiej w Grupie Kapitałowej, zarządza rozwojem poszczególnych instalacji i procesów technologicznych oraz inicjuje działania poprawiające ich efektywność a także koordynuje politykę i programy badawczo-rozwojowe i ochronę własności intelektualnej, przemysłowej oraz transfer technologii w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej. Jałosiński odpowiada także za zarządzanie spółką zależną Grupa Azoty Police oraz pełni odrębnie funkcję prezesa zarządu tej spółki.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8