Zawilgocenie granulatu w przetwórstwie tworzyw sztucznych


Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, iż po procesie suszenia tworzywo szybciej wchłania wilgoć i dlatego należy odpowiednio obchodzić się z już otwartymi opakowaniami. W niekorzystnych warunkach klimatycznych, w przypadku PET już w ciągu dziesięciu minut kontaktu tworzywa z powietrzem może zostać przekroczona dopuszczalna wartość wilgoci (0.02 proc). Szczególną uwagę należy zwrócić na suszenie materiału występującego w postaci proszku. Tutaj nie wystarczają już zalecane czasy suszenia. Przykładowo, całkiem nasycony poliamid potrzebuje czasu suszenia dłuższego nawet niż 12 godzin.

Przetwarzając tworzywa techniczne należy więc mieć na uwadze takie zasady jak fakt, że braki, wlewki i regranulat należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach; dokładnie należy zamykać napoczęte opakowania oraz stosować zamykane leje zasypowe (pokrywy).

Jak już wcześniej wspomniano sposób przebiegu procesu suszenia decyduje o jakości i własnościach otrzymywanego później wyrobu. Zwykłe suszenie obiegiem świeżego powietrza może by niewystarczające. Z tego też względu coraz częściej stosuje się suszarki, w których wykorzystuje się obieg suchego powietrza. Są to suszarki z tzw. sitem molekularnym. Tylko one zapewniają niezależnie od klimatu równomierne i dostateczne przesuszenie.

Dużą rolę odgrywa też kontrola wilgotności. Oprócz prawidłowej temperatury i czasu suszenia należy zwrócić uwagę na temperatury punktu rosy. W przypadku instalacji z wieloma zbiornikami o różnej wysokości napełnienia i gęstości nasypowej należy dodatkowo zwracać uwagę na niezbędne natężenie przepływu powietrza w poszczególnych zbiornikach. Innym ważnym szczegółem jest to, aby granulat znajdujący się w układzie transportowym był otoczony przez powietrze, które powinno być w miarę możliwości suche. Stopień wilgotności granulatu mierzy się metodą manometryczną lub Karla-Fischera. Dla uniknięcia błędów przy pomiarach, próbki należy pobierać głęboko w leju zasypowym oraz przechowywać w odpowiednich naczyniach.

W takich sytuacjach przydatne są specjalne kieszeniowe torebki wykonane z aluminium i polietylenu lub hermetycznie zamykane naczynia ze szkła labolatoryjnego.

Elementy konstrukcyjne z technicznych tworzyw sztucznych są projektowane przy pomocy coraz bardziej skomplikowanych systemów symulacyjnych i obliczeniowych takich jak CAD czy FEM, które umożliwiają obliczania przepływu. Niestety, często nie bierze się pod uwagę wpływu właściwego umieszczenia wlewu i usytuowania wlewka.