Zielona Księga w sprawie tworzyw oczami przetwórców

Zielona Księga w sprawie tworzyw oczami przetwórców
W opublikowanym przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych oświadczeniu czytamy, że organizacja z zainteresowaniem przyjęła zapisy unijnej Zielonej Księgi w sprawie gospodarowania odpadami. Zdaniem PZPTS w większości stosowanych obecnie technologii nie ma przeszkód do stosowania tworzywa pochodzącego z recyklingu, pod warunkiem zachowania jego czystości i jednorodności. Dodatkowo, wykorzystanie tego typu surowców posiada istotny sens ekonomiczny.

Tymczasem, jak zauważa PZPTS, największą obecnie bolączką systemu zarządzania odpadami w Polsce jest brak właściwych zachęt do do recyklingu tworzyw. Zdaniem związku, spalanie odpadów z tworzyw sztucznych - które i tak stanowi postęp w porównaniu do ich składowania - powinno być stosowane jedynie w ostateczności, gdy ponowne przetwarzanie jest zbyt drogie lub niemożliwe.

Zdaniem związku, na poprawę statystyk w recyklingu odpadów w Polsce mogłoby mieć wpływ wprowadzenie systemu kaucyjnego w zarządzaniu bezzwrotnymi opakowaniami jednostkowymi po napojach. Funkcjonujący w wielu krajach system sprawdzić się może zwłaszcza w krajach, w których system zarządzania odpadami jest jeszcze wciąż słabo rozwinięty, m.in. w Polsce, gdzie zaledwie 1 proc. butelek PET trafia do ponownego przetworzenia w wyniku selektywnej zbiórki odpadów, zaś dalsze 25 proc. pochodzi z odzysku z odpadów różnego pochodzenia. Szacuje się, że każdego roku na polskie składowiska trafia 150 tys. ton PET.

PZPTS zauważa, że efektywność odzysku surowców w UE może się poprawić po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze, musiałby zwiększyć efektywność zbiórki przede wszystkim te kraje, w których aktualny poziom odzysku nie przekracza 50 proc. Po drugie, należałoby wprowadzić oddzielne zbieranie odpadów z naciskiem na niektóre rodzaje frakcje w strumieniu odpadów, jak np. tworzywa biodegradowalne czy oksy-biodegradowalne). Po trzecie, należałoby zharmonizować procesy zbiórki we wszystkich krajach UE; tym bardziej, że przykład liderów odzysku pokazuje, że jego wartość może sięgnąć nawet 100 proc.

Zdaniem związku, najbardziej poprawne metodologicznie jest wdrażanie systemu zbiórki z uwzględnieniem wszystkich materiałów, natomiast nie jest prawidłowe podejście skupiające się na wybranym materiale, mimo pewnych zalet takiego rozwiązania.

Postulaty związku w ramach obecnych regulacji obejmują między innymi stworzenie warunków do ponownego zagospodarowania odpadów, stworzenie programu wspierania gmin i firm zajmujących się przetwórstwem odpadów oraz wdrożenie programu edukacji społeczeństwa w zakresie odpadów. Działania te miałyby pozwolić na osiągnięcie głównego celu, jakim jest skutecznie zorganizowanego odzysku selektywnego.

Związek wylicza też konkretne działania, których wykonanie jest niezbędne - stworzenie realistycznych i wykonalnych przepisów w zakresie gospodarowania odpadami, zaangażowanie przemysłu, wspieranie i monitoring procesu odzysku ze strony rządu oraz współdziałanie lokalnych władz z ekspertami podczas prac nad systemem zbiórki odpadów w gminach.