Zrównoważony rozwój w Azotach

Zrównoważony rozwój w Azotach
Liczący blisko osiemdziesiąt stron raport środowiskowy Grupy Azoty zawiera
informacje dotyczące spółek w Tarnowie, Kędzierzynie-Koźlu i Policach, nie
obejmuje natomiast - ze względu na termin konsolidacji - działań podejmowanych w ubiegłym roku Puławach.


Zrównoważony rozwój Grupy

Strategię zrównoważonego rozwoju całej grupy wyznaczają rozwiązania przyjęte w tarnowskiej spółce dominującej, a zawarte w "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2012-2016". Zakłada on realizację trzech strategicznych celów, w obrębie których przewiduje bardziej szczegółowe działania. Raport wylicza tu zorientowaną prośrodowiskowo "zrównoważoną produkcję", "dialog i budowanie relacji", zwłaszcza z lokalną społecznością, oraz nastawione na zwiększenie kultury pracy zadanie określane jako "miejsce pracy". Dodatkowo, w Policach problem zrównoważonego rozwoju definiowany był za pomocą działań prośrodowiskowych, które w ubiegłym roku kosztowały 180 mln zł. Natomiast w przypadku ZAK podkreśla się próbę zachowania równowagi między ekonomią a etyką - już w 2009 roku przyjęto tu Kodeks Etyczny określający te zagadnienia.

Osobne miejsce twórcy raportu poświęcają zagadnieniom kultury korporacyjnej oraz wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania. Podkreśla się, że przyjęte rozwiązania stawiają Grupę Azoty w rzędzie liderów polskiego rynku.

Bezpieczna chemia w Azotach

Rozdział dotyczący polityki odpowiedzialności kończą uwagi nt. bezpieczeństwa chemicznego. Spółki Grupy Azoty dopełniły obowiązku rejestracji wszystkich wytwarzanych substancji. W tym celu opracowały i opublikowały dokumenty zgodne z wymaganiami Rozporządzenia REACH dla wszystkich produktów wprowadzanych do obrotu i na bieżąco dokonują niezbędnych aktualizacji tych dokumentów. Zakłady Grupy Azoty z Tarnowa, Polic oraz Kędzierzyna-Koźla biorą udział w Stowarzyszeniu System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT), którego celem jest poprawa bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych. Spółki z Tarnowa i Kędzierzyna posiadają ponadto Świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO), uprawniające do korzystania z ułatwień kontroli celnej.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8
Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Aktualizacja

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A