BASF zwiększył zyski mimo niskiego popytu

Sprzedaż w segmencie Oil & Gas wzrosła o 17 proc. w porównaniu z poprzednim trzecim kwartałem. Należy to przypisać przede wszystkim gwałtownemu wzrostowi wolumenu w dziale Natural Gas Trading. Tempo tego wzrostu zostało spowolnione przez spadek cen ropy i gazu. Zyski zwiększyły się o 82 mln euro do 504 mln euro dzięki wyższemu udziałowi sektora Natural Gas Trading.

W segmencie Inne zanotowano wzrost sprzedaży o 3 proc., głównie za sprawą zwiększenia obrotu surowcami. Zysk EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych poprawił się o 98 mln euro do minus 7 mln euro. Dużą rolę odegrały tu efekty wyceny w długookresowym planie motywacyjnym; poprawiły się także wyniki związane ze zmianami kursów walut.

Sytuacja w poszczególnych regionach

Sprzedaż w spółkach zlokalizowanych w Europie wzrosła o 3 proc. w porównaniu z poprzednim trzecim kwartałem. Wynikało to głównie ze znacznie wyższych wolumenów w sektorze Natural Gas Trading. Zmniejszyły się natomiast wolumeny sprzedaży w segmentach Chemicals i Agricultural Solutions. Z kolei znaczny wzrost sprzedaży i wolumenu odnotowano w dziale Catalyst. W dziale Petrochemicals mniejsza dostępność zakładów negatywnie wpłynęła na sprzedaż. Zysk EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych wzrósł o 202 mln euro do 1,1 mld euro, głównie za sprawą większego wkładu ze strony segmentów Chemicals, Oil & Gas oraz Inne.

W Ameryce Północnej sprzedaż wzrosła o 3 proc., zarówno w dolarach amerykańskich, jak i euro. Należy to przypisać głównie wzrostowi wolumenu i cen w dziale Petrochemicals. Zyski na poziomie 342 mln euro były minimalnie niższe (355 mln euro w trzecim kwartale 2013 r.), częściowo z uwagi na mniejszy wkład segmentu Agricultural Solutions.

Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku zwiększyła się o 4 proc. zarówno w walutach lokalnych, jak i w euro, głównie dzięki wzrostowi wolumenu, zwłaszcza w działach Catalysts i Performance Chemicals. Minimalny spadek cen sprzedaży oraz negatywny wpływ kursów walut osłabił wzrost sprzedaży w regionie. Zyski na poziomie 173 mln euro były o 33 mln euro niższe w porównaniu z trzecim kwartałem 2013 r. Było to w dużej mierze spowodowane znacznie niższymi zyskami na produktach bazowych w segmencie Chemicals.

W Ameryce Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie sprzedaż wzrosła o 8 proc. w walutach lokalnych oraz o 4 proc. w euro. Negatywne zmiany kursowe zostały z nadwyżką skompensowane głównie przez wyższe ceny. Zwłaszcza w segmencie Oil & Gas wzrost cen doprowadził do znacznego wzrostu wartości sprzedaży. W trzecim kwartale odnotowano wyraźną poprawę wolumenu sprzedaży w dziale Crop Protection. Minimalnie zmniejszyły się zyski: o 6 mln euro do 197 mln euro. W segmencie Agricultural Solutions zyski znacznie spadły w konsekwencji gorszych marż i silnej konkurencji ze strony odtwórczych środków owadobójczych.