BCC proponuje - usuńmy bariery w zatrudnianiu cudzoziemców

BCC proponuje - usuńmy bariery…
Z roku na rok dynamicznie rośnie liczba cudzoziemców mieszkających w Polsce. Znaczną ich część stanowią migranci przyjeżdżający w celu podjęcia pracy lub studiów. Jednocześnie, zjawisku temu towarzyszy silnie rosnące zapotrzebowanie polskich firm na pracowników. Wg szacunków Bussiness Centre Club, Polska już teraz potrzebuje ok. 200 tys. imigrantów rocznie, żeby wyrównać straty na rynku pracy wynikające m.in. ze zmian demograficznych, obniżonego wieku emerytalnego czy z emigracji zarobkowej naszych rodaków. Problemem dla pracodawców jest nadmierna biurokracja i przewlekłość w zatrudnianiu pracowników zza granicy, dlatego trzeba usunąć te bariery i udrożnić pracę urzędów.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników zza granicy, w szczególności pochodzących z państw spoza Unii Europejskiej, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Straż Graniczna, jako organy uprawnione do kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, podejmują szereg działań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom w ich zatrudnianiu, poprzez przeprowadzanie szczegółowych kontroli przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców.

Często, w praktyce postępowania inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej, w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, stosowane są przez te organy środki represyjne niewspółmierne do przewinienia, którego dopuścił się pracodawca. Nagminnym jest karanie przedsiębiorców (lub kierowanie wniosków o ukaranie do sądów) bez rozważenia wszystkich znamion czynu, w tym w szczególności brak oceny społecznej szkodliwości pełnionego uchybienia, czy brak rozważenia znamienia winy, a także okoliczności które winny rzutować na wymiar sankcji, a które często uzasadniałaby zastosowanie wyłącznie art. 41 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym w przypadkach uzasadnionych można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, czy ostrzeżeniu.

Sformułowanie w takich przypadkach zarzutów wobec przedsiębiorcy jest przejawem skrajnego formalizmu i jest typowym przykładem wykorzystywania przepisów ustanawiających represję karną w sposób jaskrawo niezgodny z ich celem (którym jest zwalczanie nielegalnej działalności, której ww. przedsiębiorcy, nie prowadzą) i które nie zmierza do osiągnięcia żadnych pozytywnych skutków, poza zniechęceniem pracowników i pracodawców do legalnego zatrudniania cudzoziemców.

BCC proponuje by złagodzić ustawowe sankcje w taki sposób, aby nie dotykały one przedsiębiorców w przypadkach pojedynczych i niewielkich uchybień, gdy całokształt działalności przedsiębiorcy wskazuje, że prowadzi on zgodną z prawem działalność w zakresie zatrudniania cudzoziemców.