BP Energy Outlook 2018 - Perspektywy dla rynku energetycznego

Nie jest jasne, jakie będzie tempo wzrostu sprzedaży samochodów elektrycznych w okresie do 2040 r. Aby określić na ile ważny jest to czynnik, raport rozpatruje koncepcję, zgodnie z którą na świecie obowiązywałby zakaz sprzedaży pojazdów z silnikiem spalinowym od 2040 r. Zgodnie z tym scenariuszem zapotrzebowanie na paliwa płynne spadłoby o ok. 10 mln baryłek dziennie w stosunku do scenariusza Transformacji Ewolucyjnej, lecz mimo to popyt na ropę w 2040 r. przy założeniu wprowadzenia zakazu sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym byłby wyższy niż w 2016 r.

- Twierdzenie, że szybki wzrost liczby samochodów elektrycznych doprowadzi do załamania popytu na ropę, nie znajduje uzasadnienia w podstawowych danych - nawet gdyby ten wzrost był naprawdę dynamiczny - wyjaśnia Dale. - Nawet zakładając, że sprzedaż samochodów z silnikami spalinowymi zostanie zakazana oraz zostaną wprowadzone wyśrubowane standardy sprawności, zapotrzebowanie na ropę w 2040 r. nadal przewyższy obecny poziom.

Zapotrzebowanie na energię w sektorze przemysłowym, w tym zarówno popyt na paliwa do spalania jak i paliwa do innych celów, wygeneruje około połowy wzrostu zużycia energii.

Wyższa efektywność spowoduje zahamowanie wzrostu popytu na energię w sektorze przemysłowym (z wyłączeniem sektora użycia paliw do innych celów niż spalanie), na co w dużym stopniu wpłynie zwracanie się Chin w stronę mniej energochłonnych sektorów usług oraz towarów konsumenckich. Część spowolnienia wzrostu w Chinach zostanie prawdopodobnie zrekompensowana przez wzrosty w krajach o niższych dochodach, np. Indie i kraje afrykańskie.

Wykorzystanie paliw w innym celu niż spalanie, w tym zwłaszcza, jako surowiec do produkcji wyrobów petrochemicznych, to najszybciej rosnące źródło zapotrzebowania na ropę i gaz. Udział tego sposobu wykorzystania paliw rośnie dwukrotnie szybciej niż udziały innych gałęzi przemysłu, choć coraz intensywniejsze naciski pro-ekologiczne, aby zmniejszyć zużycie niektórych wyrobów, np. jednorazowych opakowań i produktów plastikowych, dość silnie ograniczają wzrost w porównaniu z trendami z przeszłości. Ropa generuje prawie dwie trzecie wzrostu zużycia energii do innych celów niż spalanie, a gaz ziemny odpowiada za większą część pozostałego wzrostu.

Analiza regionalna

Za wzrost zużycia energii w pełni odpowiadają szybko rozwijające się gospodarki. Chiny i Indie wygenerują połowę wzrostu popytu na energię na świecie do 2040 r. W tym okresie wzrost zużycia energii w Chinach będzie hamował w miarę przyjmowania przez ten kraj bardziej zrównoważonego modelu wzrostu gospodarczego. Spowolnienie popytu Indii jest słabiej zaznaczone, a na początku lat 30-tych wyprzedzą one Chiny, jako najszybciej rosnący na świecie rynek zbytu na energię. W późniejszym okresie objętym prognozą Afryka odgrywać będzie coraz ważniejszą rolę we wzroście zapotrzebowania na energię i już w latach 2035 - 2040 odpowiadać będzie za światowy wzrost w większym stopniu niż Chiny.