Coraz mniej odpadów z tworzyw trafia na składowiska śmieci

Coraz mniej odpadów z tworzyw… Zrzeszające europejskich przetwórców tworzyw sztucznych stowarzyszenie PlasticsEurope w swoim corocznym raporcie poświęconym sytuacji w branży tworzyw na naszym kontynencie informuje, że z posiadanych przez nie statystyk wynika, że co roku na składowiska śmieci trafia coraz mniej odpadów z tworzyw.

Przy zapotrzebowaniu przetwórców wynoszącym 45 mln ton, jedynie nieco ponad połowa tej ilości, czyli 24,4 mln ton staje się co roku odpadem. 2009 był pierwszym rokiem, w którym poziom odpadów wytwarzanych z tworzyw sztucznych uległ obniżeniu w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek ten był mniejszy niż zmniejszenie zapotrzebowania na tworzywa sztuczne, które wyniosło 2 proc. W ciągu ostatniego dziesięciolecia zużycie tworzyw sztucznych nieprzerwanie wzrasta, powodując 3 proc. wzrost ilości odpadów pokonsumenckich. Ilość tworzyw sztucznych na składowiskach jednak nie rośnie, ponieważ z roku na rok poprawia się gospodarka tworzywami wycofanymi z eksploatacji.


Ostatnim, póki co rokiem, który eksperci z PlasticsEurope szczegółowo przeanalizowali jest 2009. Całkowita produkcja tworzyw sztucznych w Europie wynosiła wtedy 55 milionów ton – tj. o 8,3 proc. mniej w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Zapotrzebowanie przemysłu przetwórczego wynosiło 45 milionów ton - tj. o 7,2 proc mniej niż rok wcześniej. Z kolei odpady pokonsumenckie wyniosły 24,4 miliona ton, co oznacza wynik o 2 proc. niższy niż miało to miejsce 12 miesięcy wcześniej. Z tej liczby 24,4 mln ton, 11,3 mln ton trafiło na składowiska, a 13,1 mln ton udało się odzyskać.

Ilość odpadów poddanych recyklingowi mechanicznemu wzrosła o 3,1 proc. dzięki większej aktywności systemów zbiórki i recyklingu opakowań, jak również zwiększonego eksportu poza Europę na potrzeby recyklingu. Ilość energii z odzysku wzrosła o 2,2 proc, głównie dzięki większemu wykorzystaniu odpadów pokonsumenckich z tworzyw sztucznych jako alternatywnego paliwa w elektrowniach i piecach cementowych. W ujęciu ogólnym stanowi to wzrost odzyskanej ilości tworzyw sztucznych o 2,5 proc. w stosunku do roku 2008.

Zdaniem ekspertów z PlasticsEurope, nie ma dobrych lub złych sposobów na odzyskanie wartości, ani jednej drogi do osiągnięcia tego celu. Rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami wycofanymi z eksploatacji są różne w poszczególnych krajach i zależą od uwarunkowań lokalnych, strategii oraz dostępnych technologii. W wielu krajach stosowane są różne rozwiązania ze względu na odmienne warunki panujące w obszarach miejskich i wiejskich. Niezmiennie jednak ważnym elementem jest społeczna akceptacja zasady, że zasoby należy wykorzystywać efektywnie, a cenne materiały nie powinny trafiać na składowiska.

Nieprzypadkowo zatem dziewięć krajów mających najlepsze wyniki, ma także rygorystyczne ograniczenia związane ze składowaniem odpadów. Ograniczenia takie ukierunkowują działania na rzecz recyklingu, jak i odzysku energii. Dzięki temu całkowity wskaźnik odzysku przewyższył 80 proc. Te dziewięć krajów to Szwajcaria, Niemcy, Dania, Szwecja, Austria, Belgia, Holandia, Norwegia, Luksemburg. Szczegółowe procentowe wyniki recyklingu i odzysku energii dla poszczególnych europejskich krajów zostaną przedstawione poniżej.