Filtracja na wtryskarkach

Filtracja na wtryskarkach
Dla zagwarantowania ochrony przed zużyciem wtryskarki wyposażane są w najprzeróżniejsze systemy filtracji różniące się między sobą także sprawnością. Poniższy tekst wyjaśnia funkcję i sposób działania poszczególnych rodzajów filtracji i przedstawia możliwe problemy.

Filtry mają za zadanie odseparowanie zanieczyszczeń z oleju hydraulicznego i pełnią funkcję zabezpieczenia ważnych elementów konstrukcyjnych. Ich budowa jest zróżnicowana w zależności od miejsca zastosowania. Rozróżnia się szereg ważnych kryteriów, stanowiących o jakości filtrów, takich jak:

- Dokładność filtracji, w przypadku filtrów ciśnieniowych oraz filtrów umieszczonych w odgałęzieniach pomiędzy 1 i 12 mikronów, w przypadku filtrów ssawnych od 60 do 200 mikronów,

- Filtry powierzchniowe i zanurzeniowe. Filtry powierzchniowe wykonane są przeważnie z celulozy i nie mają działania wgłębnego. Nie powinny one być już więcej stosowane w wtryskarkach, nawet jako filtry wentylacyjne.

- Wartość Beta oznaczająca pojemność materiału filtracyjnego o zdefiniowanej dokładności filtracji, cząstki o tej wielkości są zatrzymywane. Wartości Beta wynoszą powszechnie od 75 do 2000 - stopień separacji 98,7 do 99,9 proc. Wartość ta jest określana przez jakość materiału filtracyjnego i wpływa decydująco na klasę czystości w maszynie. Im wyższa jest wartość Beta, tym szybciej filtr powinien być w stanie odfiltrować zanieczyszczenia z oleju.

- Pojemność wchłaniania zanieczyszczeń jest to ilość zanieczyszczeń w gramach możliwa do pobrania przez filtr.

- Początkowa różnica ciśnień wpływa na trwałość filtra, a tym samym na koszty filtracji maszyny. Nie powinna ona przekraczać 25 proc. różnicy ciśnień stanowiącej punkt włączenia wskaźnika zanieczyszczonego filtra.

Najnowsza wiedza i wyniki badań materiałów filtracyjnych doprowadziły do opracowania przez firmę Pall Corporation tzw. testu odporności na obciążenia (SRT). Firma przeprowadziła również badania wpływu zmiennych strumieni objętości i rosnących różnic ciśnienia na parametry określające wydajność filtracji. Wynik: lepsze, bardziej zbliżone do rzeczywistości przedstawienie zjawisk niż w przypadku testu wielostopniowego (ISO 16889).

Dodatkową zaletą dla użytkownika jest fakt, że zamiast dotychczasowej wartości Beta na elemencie filtracyjnym podawana jest uzyskana podczas testu SRT klasa czystości według ISO 4406.

Wtryskarki są na ogół wyposażane w jedną lub w kilka z następujących koncepcji filtracji: filtr ssawny, filtr ciśnieniowy, filtr w przewodzie powrotnym, filtr w odgałęzieniu (filtr w przewodzie obejściowym), filtr wentylacyjny

Filtr ssawny składa się z kosza ssawnego o dużej wielkości oczka i jest kontrolowany przy pomocy wyłącznika podciśnieniowego. Służy do zabezpieczania pompy przed bardzo dużymi zanieczyszczeniami, a równocześnie ma za zadanie uszczelnienia zbiornika względem pompy. Filtr ssawny przeznaczony jest do ochrony pompy przed ewentualnymi dużymi zanieczyszczeniami podczas uruchomienia, po naprawach lub przy większych uszkodzeniach elementów konstrukcyjnych.