Grupa Ciech się reorganizuje

Grupa Ciech się reorganizuje…

Zgodnie z zapisami i celami strategii Grupy Ciech na lata 2019-2021, według której Ciech ma stać się zdywersyfikowanym holdingiem chemicznym, zarząd przyjął plan reorganizacji grupy. Plan zakłada wydzielenie niezależnych podmiotów biznesowych w formie spółek zależnych, działających obecnie w siedmiu podstawowych obszarach: Soda, Sól, Agro, Żywice, Krzemiany, Opakowania, Pianki. Ciech S.A. ma stać się spółką holdingową, odpowiedzialną m.in. za definiowanie strategii grupy i poszczególnych jednostek biznesowych, a także standaryzację i uspójnienie realizowanych funkcji wsparcia.

Obecnie podstawową działalność biznesową realizują spółki: Ciech Soda Polska (w obszarze sody i soli w Polsce), Ciech Soda Romania (w obszarze produkcji sody i krzemianów w Rumunii), Ciech Sarzyna (w obszarze produkcji żywic i środków ochrony roślin), Ciech Vitrosilicon (w obszarze produkcji krzemianów i opakowań szklanych), Ciech Pianki (w obszarze produkcji pianek poliuretanowych) oraz Ciech Soda Deutschland (w obszarze produkcji sody kalcynowanej i oczyszczonej w Niemczech), a także przejęta w 2018 roku hiszpańska spółka Proplan (dystrybucja środków ochrony roślin na trzech kontynentach).

Celem zmian jest stworzenie struktury, w ramach której każdy obszar biznesowy, zwany business unitem, ma działać jako odrębna spółka zależna od Ciech S.A., odpowiedzialna za realizację strategii i wyniki finansowe. W modelu docelowym poszczególne spółki będą odpowiedzialne za m.in. prowadzenie procesu zakupów surowców, produkcję, obsługę klientów i sprzedaż. Ponadto planowane jest dalsze uproszczenie struktury Grupy Ciech poprzez połączenia lub likwidacje pozostałych spółek o mniejszym znaczeniu dla grupy.

W efekcie powstanie transparentny holding spółek chemicznych, funkcjonujący w podstawowych, niezależnych obszarach biznesowych, raportujący w przejrzysty sposób do wszystkich interesariuszy. Zmiany wpłyną także pozytywnie na efektywność procesów biznesowych w obrębie całej Grupy, zwiększając elastyczność Ciech na globalnych rynkach.

Z uwagi na złożoność procesu, konieczność uzyskiwania licznych zgód i decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenia procesów wewnątrzgrupowych, takich jak podziały, podwyższenia kapitałów wymagające rejestracji przez właściwe sądy, itp., realizacja planu potrwa do końca 2022 roku.

Koncepcja reorganizacji została przygotowana w uzgodnieniu z renomowanymi doradcami podatkowymi i prawnymi, tak aby jej realizacja była przeprowadzona w sposób transparentny i bezpieczny - zarówno z prawnego, jak i podatkowego punktu widzenia, w szczególności uwzględniając otoczenie prawne, w tym obowiązujące przepisy oraz ich aktualną wykładnię prezentowaną przez organy podatkowe.

- Rozpoczynamy kolejny etap realizacji strategii na lata 2019-2021. Obok dziesiątek inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności produkcji, wykorzystania zasobów i ekspansji w obszarze nowych produktów i rynków, przygotowaliśmy także plan reorganizacji Grupy, mając na uwadze harmonizację i usprawnienie procesów operacyjnych. Działamy w siedmiu obszarach produkcji o różnej skali i uwarunkowaniach, wynikających ze specyfiki rynku, regulacji czy dostępności oraz wyceny surowców. Dlatego tak ważne jest uporządkowanie działalności poszczególnych obszarów biznesowych, zwiększenie ich podmiotowości i samodzielności w codziennych działaniach z klientami czy dostawcami, poprzez utworzenie spółek w całości zarządzających danym biznesem. Natomiast zadaniem Ciech S.A. będzie wyznaczanie strategii, kształtowanie standardów działania oraz tworzenie i utrzymywanie odpowiedniej kultury organizacyjnej - mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu Ciech S.A.


Czytaj więcej:

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska