IV Kongres Przemysłu Opakowań

Rozwój nauki, który zaowocował ekspansją coraz bardziej zaawansowanych technologicznie materiałów, skłania też do stawiania pytań o możliwości rozwoju takich materiałów opakowaniowych z biotworzyw, które byłyby bezpieczne dla zdrowia człowieka i środowiska.

Prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN twierdzi, że biotworzywa odgrywają ważną i coraz częściej niezastępowalną rolę. W referacie zgłoszonym na IV Kongres Przemysłu Opakowań przedstawi nową strategię badań prowadzącą do poznania zależności między strukturą, właściwościami i funkcją biotworzyw jako materiałów opakowaniowych, która umożliwia zminimalizowanie ewentualnych niepowodzeń związanych z przyszłym ich wykorzystaniem.

To nowe podejście obejmuje badania tych materiałów przed, w czasie i po ich specjalistycznym zastosowaniu, w szczególności jako opakowań o przedłużonym okresie użytkowania. Ponadto omówione zostaną badania dotyczące identyfikacji biodegradowalnych materiałów polimerowych poprzez kodowanie informacji w ich strukturze. Opracowanie metody znakowania biotworzyw umożliwi ich identyfikację na podstawie informacji molekularnej zakodowanej w strukturze polimeru, która może być odczytana na przykład za pomocą techniki spektrometrii mas.

Połączenie tych danych z badaniami fizyko-chemicznymi wypełni lukę w istniejącej wiedzy i umożliwi zaprojektowanie oraz identyfikację nowych bezpiecznych opakowań z biotworzyw istotnych dla rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

I właśnie w kontekście wymagań GOZ wobec opakowań, odzyskowi i ponownemu zagospodarowaniu materiałów użytych do ich produkcji, które byłyby zgodne z ochroną środowiska naturalnego, poświęcony będzie referat Michała Malki z firmy Druk Pol Flexo oraz prof. Haliny Podsiadło z Politechniki Warszawskiej.

Autorzy referatu postarają się znaleźć odpowiedź m.in. na pytania o to, czy opakowanie, wytworzone zgodnie z dążeniem przemysłu do GOZ, czyli w powiązaniu z możliwością ponownego zagospodarowania zużytych do jego wytworzenia surowców, może nadal pełnić wszystkie oczekiwane od niego funkcje oraz czy zastosowanie w przemyśle opakowaniowym materiałów pochodzenia naturalnego będzie mieć wpływ, a jeśli tak to jaki, na jakość oraz wymagania dotyczące opakowań?

Najważniejsze zagadnienia ujęte w tematycznym programie Kongresu:

  • GOZ - co to jest? Dlaczego najbliższa dekada w rozwoju globalnej gospodarki będzie poświęcona temu zagadnieniu?
  • Jakie jest miejsce i rola przemysłu opakowań w realizacji strategii gospodarki o obiegu zamkniętym?
  • Wyzwania dla sfery wytwarzania opakowań (projektanci, producenci) wynikające z udziału w procesie transformacji tego przemysłu do GOZ.
  • Rola, miejsce, zadania i wyzwania dla użytkowników opakowań z tytułu realizacji GOZ w odniesieniu do opakowań i gospodarki opakowaniami.
  • Rola, zadania i wyzwania dla sfery zbiórki, odzysku, recyklingu i innych form wykorzystania odpadów opakowaniowych w celu ich wykorzystania jako zasoby "ponownego użycia".
  • Ocena aktualnie funkcjonującego systemu zbiórki i odzysku odpadów opakowaniowych. Słabe strony systemu. Propozycje usprawnień.
  • W Polsce obowiązuje zasada "zaśmiecający" płaci za zagospodarowanie śmieci. Zatem przedsiębiorcy wprowadzający na rynek towary w opakowaniach, płacą za "zagospodarowanie" pustych opakowań. Podobne opłaty wnoszą konsumenci, po wykorzystaniu opakowanego produktu. Czy środki te wystarczają na pokrycie kosztów funkcjonowania całego systemu zbiórki, selekcji, odzysku i recyklingu?
  • Jak zorganizowany będzie proces transformacji gospodarki polskiej do GOZ w odniesieniu do przemysłu opakowań? Etapy. Terminy. Środki. Dysponenci.
Szczegółowy program Kongresu znajduje się pod adresem: www.pakowanie.info

JL