Innowacje ograniczające wpływ produkcji chemicznej na klimat

Innowacje ograniczające wpływ…

Ochrona klimatu zajmuje ważne miejsce w nowej strategii korporacyjnej firmy BASF. Głównym celem tej strategii jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2 w rozwoju firmy do 2030 roku. Aby go zrealizować, BASF konsekwentnie optymalizuje obecne procesy technologiczne, zastępując paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii i rozwijając nowe, radykalnie niskoemisyjne metody produkcji. Wszystkie te działania są prowadzone w ramach ambitnego programu zarządzania emisją związków węgla. Dziś, na zorganizowanej w Ludwigshafen konferencji prasowej, BASF prezentuje najnowsze efekty badań na tymi nowymi procesami, a także innowacyjne produkty przyjazne dla klimatu.

- Realizacja celów dotyczących ochrony klimatu będzie wymagała ograniczenia emisji CO2 na wielką skalę. CO2 jako surowiec jest odpowiedni tylko w wybranych zastosowaniach, dlatego wykorzystywanie go w takich przypadkach nie będzie miało decydującego wpływu na spowolnienie zmian klimatu - podkreślił dr Martin Brudermüller, prezes Zarządu i dyrektor ds. technologii BASF SE. W poprzednich dekadach firma ograniczyła już znacząco emisję CO2, optymalizując procesy produkcyjne i zwiększając wydajność. Od 1990 roku BASF udało się obniżyć emisję gazów cieplarniach o 50% przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu produkcji. - Osiągnięcie dalszej znaczącej redukcji emisji CO2 będzie wymagało wprowadzenia zupełnie nowych technologii. Temu właśnie służy ambitny program badawczo-rozwojowy uruchomiony przez BASF - powiedział Brudermüller.

Do przeprowadzania reakcji chemicznych niezbędna jest energia, dlatego największym źródłem emisji CO2 w przemyśle chemicznym są paliwa kopalne. Na przykład krakery parowe BASF, służące do rozkładu ropy naftowej na olefiny i węglowodory aromatyczne wykorzystywane w dalszej produkcji, wymagają rozgrzania do temperatury 850°C. Gdyby wykorzystywany do tego celu obecnie gaz ziemny udało się zastąpić energią elektryczną ze źródeł odnawialnych, emisję CO2 można by ograniczyć aż o 90%. Dlatego firma BASF zamierza w ciągu najbliższych pięciu lat opracować pierwszą na świecie koncepcję elektrycznego rozgrzewania krakerów parowych. Jednocześnie potrzebne są testy materiałów, na podstawie których można będzie wybrać stopy metali odpowiednie do zastosowania w takich wysokotemperaturowych reaktorach, także pod względem wytrzymałości na wysokie wartości prądu.

Znaczna ilość CO2 jest uwalniana także przy produkcji wodoru. Przemysł chemiczny zużywa ogromne ilości wodoru jako substratu reakcji. W BASF jest on wykorzystywany na przykład w syntezie amoniaku. W przyszłości wodór będzie miał również duże znaczenie jako przyjazny dla środowiska nośnik energii oraz forma jej magazynowania. Dlatego firma BASF, wspólnie z kooperantami, opracowuje nowe procesy pozyskiwania wodoru z gazu ziemnego. Technologia ta polega na rozkładaniu gazu ziemnego bezpośrednio na wodór i węgiel. Pozyskiwany w ten sposób węgiel mógłby być wykorzystywany na przykład w hutnictwie stali lub aluminium. Piroliza metanu jest procesem relatywnie mało energochłonnym. Gdyby ta energia pochodziła z surowców odnawialnych, wodór można by produkować na skalę przemysłową bez emisji CO2.

Konieczność opracowania nowych katalizatorów

Olefiny, jako podstawowy i masowy półprodukt, stanowią ważny obszar, w którym BASF stara się rozwijać nowe niskoemisyjne procesy. Zastąpienie stosowanego obecnie krakingu parowego suchym reformingiem metanu mogłoby znacznie ograniczyć emisję CO2. Powstający w tym procesie gaz syntezowy jest następnie przekształcany w olefiny, z fazą pośrednią, którą stanowi eter dimetylowy. Naukowcom z BASF po raz pierwszy udało się zrealizować ten proces dzięki nowym, wysokowydajnym systemom katalizatorów. Nowa generacja katalizatorów jest wprowadzana na rynek we współpracy z firmą Linde. W zależności od dostępności surowca i energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych ten innowacyjna metoda może stanowić uzupełnienie lub alternatywę dla elektrycznego rozgrzewania krakerów parowych.

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska