Krakchemia po połowie 2010 r.

Krakchemia po połowie 2010… Krakchemia podsumowała pierwsze półrocze obecnego roku. Wyniki są lepsze niż przed rokiem.

Przychody ze sprzedaży spółki wyniosły w pierwszych sześciu miesiącach tego roku 175,31 mln zł wobec 126,21 mln zł w okresie styczeń – czerwiec 2009 r. Zysk brutto wyniósł natomiast 11,41 mln zł w pierwszym półroczu tego roku wobec 8,6 mln zł rok wcześniej. Przeważającym obszarem działalności firmy jest oczywiście sprzedaż granulatów tworzyw sztucznych.

W drugim kwartale 2010 r. firma odnotowała dobre wyniki na sprzedaży granulatów tworzyw sztucznych i folii opakowaniowych. Koresponduje to z faktem, że zauważalny jest trend odbudowy rynku dystrybucyjnego tworzyw sztucznych po spadkach w 2009 r. W drugim kwartale 2010 roku zakończył się okres przestojów na instalacjach polskich i europejskich producentów poliolefin, co w trzecim kwartale znacznie wpłynie na zwiększenie rynkowej podaży w całym kraju. Drugi kwartał 2010 r. zamknął się również dobrą dynamiką sprzedaży folii opakowaniowych.

- Będziemy nadal kontynuować plany związane z pozyskaniem nowych dostawców folii opakowaniowych z rynków zagranicznych oraz wprowadzeniem do swojego obrotu nowych gatunków tych produktów. W trzecim kwartale nadal przewidujemy utrzymanie dużej dynamiki wzrostu sprzedaży folii opakowaniowej. Prowadzone będą również dalsze działania mające na celu rozwinięcie własnej sieci dystrybucyjnej folii oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów. Nie bez znaczenia na realizację wolumenu sprzedaży w będzie miało wpływ uruchomienie przez nas w końcu drugiego kwartału drugiej maszyny do cięcia wzdłużnego folii o wydajności dwukrotnie większej niż obecnie istniejąca - komentują przedstawiciele Krakchemii.

Przyznają jednak, że należy brać pod uwagę utrzymujący się wysoki poziom cen granulatów tworzyw sztucznych, kształtujący zachowawcze działania rynkowe ich przetwórców, związane z oczekiwaniem na tendencje spadkowe cen. Przedmiotem analizy powinien być też fakt ścisłego powiązania rynku dystrybucyjnego folii opakowaniowej z sytuacją cenowo podażową na rynku granulatów tworzyw sztucznych stanowiących surowiec do produkcji folii.

- Trzeba zauważyć, że poziom cen na rynku granulatów sztucznych ma istotny wpływ na realizowane przez nas przychody z tytułu sprzedaży towarów. Sprzedaż folii opakowaniowych stanowi 9 proc. przychodów firmy. Sprzedaż ta charakteryzuje się niewielkimi fluktuacjami wynikającymi z sezonowości przypadającymi na okres wiosenno-letni. Ocenę sezonowości sprzedaży folii utrudnia fakt wpływu na wartość sprzedaży, cen granulatów tworzyw sztucznych stanowiących surowiec do ich produkcji - dodają przedstawiciele Krakchemii.

Czytaj więcej:
Rynek 1087

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska