Ministerstwo broni projektu ustawy opakowaniowej

Ministerstwo weźmie pod uwagę sytuację przedsiębiorców

Jak informuje ministerstwo w projektowanych przepisach zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska do przygotowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, rozporządzenia
określającego stawki opłat recyklingowych. Stawka ta powinna być ustalona na
poziomie, który będzie miał wpływ na decyzję konsumenckie nabywców tych toreb, a jednocześnie nie doprowadzi do upadku przedsiębiorców produkujących tego typu opakowania.

Ustalenie tej stawki będzie wynikiem przeprowadzonych wcześniej ekspertyz, a sam projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

- Nie jest przy tym zasadny zarzut, że przy tworzeniu przepisów tego rozporządzenia nie będzie brana pod uwagę sytuacja podmiotów gospodarczych. Konieczność uwzględnienia tego czynnika wynika chociażby z zasad tworzenia Oceny Skutków Regulacji, która jest nieodłącznym elementem każdego projektu aktu prawnego. Należy przy tym dodać, że do dnia dzisiejszego resort środowiska nie otrzymał od przedsiębiorców kwestionujących zaproponowane w projekcie ustawy przepisy, ani reprezentujących ich stowarzyszeń wyników prac naukowo - badawczych bądź ekspertyz jednoznacznie wskazujących na niewłaściwość zaproponowanych rozwiązań - skarżą się przedstawiciele ministerstwa.

Musimy ograniczyć stosowanie torebek foliowych

W swoim oświadczeniu ministerstwo powołuje się na Art. 13 dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, który to artykuł stanowi
o obowiązku zapewnienia uzyskania przez użytkowników opakowań niezbędnych informacji dotyczących zagospodarowania odpadów opakowaniowych, a nie o oddziaływaniu na zachowania konsumentów przy zakupie produktów w opakowaniach.

Dlatego też zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania mają na celu ograniczenie stosowania torebek foliowych, co jest zgodne z celem zawartym w dyrektywie.

W przedstawionych argumentach mających podważać zasadność zaproponowanych rozwiązań wskazano na nieuzasadnione obciążenie opłatą recyklingową płatnych toreb, wskazując że odpłatność za torby stanowi wystarczający bodziec do racjonalnego ograniczenia zużywanych toreb.

Trudno nie zgodzić się z tą argumentacją - uzasadnia ministerstwo - jednakże przyjęcie przepisu, że tylko torby bezpłatne podlegać będą opłacie recyklingowej może spowodować, że jednostki handlowe ustalą cenę toreb na poziomie 1 grosza, unikając tym samym opłaty recyklingowej, co jednak nie wpłynie na decyzje konsumenckie ograniczające ich zużycie.