Na odpadach można zarobić

Wszystko to oznacza, że są alternatywy dla wysypisk.

Oczywiście modernizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi nie będzie możliwa bez inwestowania i rozwijania nowoczesnych metod w tym zakresie. Do tej pory wydawało się, że jednym z rozwiązań są zagazowanie i piroliza odpadów komunalnych, pozwalające na ich przerób na paliwa stałe. Poza wymienionymi metodami jest jeszcze recykling, rozumiany jako odzysk surowca wtórnego z materiału odpadowego, nadającego się do ponownego wykorzystania. Innym sposobem jest też kompostowanie, które było jeszcze niedawno rozwijane i mocno promowane.

Jednak zdaniem specjalistów ta ostatnia technika przynosi zadowalające efekty jedynie w przypadku biomasy. W przypadku odpadów komunalnych nadal nie istnieje jednak skuteczna technologia kompostowa pozwalająca na ekologiczne przeprowadzenie tego procesu. Kompost uzyskany w ten sposób jest słabej jakości i wciąż znajduje się w nim wiele substancji niekorzystnych dla środowiska. W trakcie samego procesu wydzielają się również gazy cieplarniane.

Na odpadach można zarobić

Wszystkie wymienione technologie nie pozwalają niestety na zagospodarowanie odpadów w sposób kompleksowy. Dotyczą one bowiem nie wszystkich rodzajów odpadów i w niektórych przypadkach są zawodne. Poza tym zazwyczaj nie gwarantują odzysku i wykorzystania energii zawartej w śmieciach, a jeśli już taka możliwość istnieje, to sprawność takich instalacji jest bardzo niska. Jedyną stosowaną dotychczas na rynku techniką pozwalającą na kompleksowe zagospodarowanie odpadów i tym samym likwidację wysypisk śmieci są zatem spalarnie.

Ponieważ Polsce zostało już bardzo mało czasu na spełnienie unijnych wymagań w zakresie zmniejszenia wykorzystywania wysypisk, to władze samorządowe zaczęły wiele projektów związanych z budową spalarni na swoim terenie. Jest to zapewne rozwiązanie najszybsze, ale czy najlepsze?

Zdaniem wielu, nie.

W nowoczesnej gospodarce odpadami chodzi nie tylko o skuteczne zlikwidowanie odpadów, ale przede wszystkim o maksymalnie duży odzysk zawartej w nich energii. Tymczasem spalarnie mają niską sprawność, gdyż odpady w pierwszej fazie mogą być jedynie przetwarzane na energię cieplną, która dalej może być przetworzona na elektryczną, ale już z bardzo małą sprawnością. Znacząca część energii zgromadzonej w odpadach, które w przypadku bardziej zaawansowanego technologicznie rozwiązania mogłaby być wykorzystana np. do produkcji paliwa bądź energii jest w przypadku spalarni wypuszczana przez komin.

Jedną z szans na zlikwidowanie wysypisk w Polsce jest recykling odpadów komunalnych, dzięki któremu odpady zostaną przetworzone na energię elektryczną i ciepło w procesie znacznie efektywniejszym pod względem ekonomicznym i ekologicznym od utylizacji w spalarniach.

Alternatywą wobec spalarni jest stworzona od podstaw w firmie Kamitec technologia ACREN. Znajduje się ona obecnie w fazie wdrożeniowej i w połowie 2010 r. zostanie w Toruniu uruchomiony pierwszy prototypowy obiekt do utylizacji odpadów z odzyskiem energii.