Ocena polskiego przemysłu chemicznego na Forum Ekologicznym w Toruniu


Jak mamy dogonić Europę?

By skutecznie zrealizować zawarty w tym pytaniu postulat należy dążyć przede wszystkim do stworzenia spójnej wizji rozwoju przemysłu chemicznego do 2020 r. na bazie istniejących opracowań i następnie zatwierdzenia jej przez rząd.

Konieczny jest szczegółowy program rozwoju, w tym inwestycje w chemikalia bazowe, a także reorientacja struktury produkcyjnej, likwidacja deficytu w handlu zagranicznym i zabezpieczenie dostaw surowców. Nie obędzie się też bez zdecydowanej poprawy infrastruktury, w tym infrastruktury chemicznej. Potrzebna jest skuteczniejsza ochrona interesów przemysłu wobec władz administracyjnych i legislacyjnych oraz tworzenie konkurencyjnych warunków dla polskich firm.

- Wysoka dynamika importu, rosnące ujemne saldo obrotów zagranicznych, a także struktura handlu zagranicznego świadczą o słabym rozwoju polskiego przemysłu chemicznego - dowodził Wojciech Lubiewa - Wieleżyński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. - Konieczne jest zakończenie prywatyzacji, a w przyszłości konsolidacja producentów. Potrzebne są też znaczne inwestycje, minimum 5 mld euro w ciągu najbliższych 10 lat.

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Musi dojść też do zwiększenia udziału produkcji chemikaliów o większej wartości dodanej. W programach rozwojowych niezbędne jest uwzględnianie zmieniających się uwarunkowań takich jak: REACH, emisja CO2, wymogi z zakresu HSE (health, safety, environment), wzrost cen energii i surowców energetycznych - przede wszystkim gazu ziemnego i ropy naftowej - kontynuował Wojciech Lubiewa - Wieleżyński.

Jego zdaniem ważnym kierunkiem rozwoju polskiej chemii jest też rozbudowa infrastruktury w pełni powiązanej z resztą UE. Trzeba wziąć pod uwagę również opracowanie odpowiednich projektów dywersyfikacji bazy surowcowej szczególnie węglowodorowej dla krajowego przemysłu chemicznego. Bardzo istotne będzie zwiększenie nakładów na badania i rozwój oraz większa aktywność przedstawicieli rządu i przemysłu w Grupach Roboczych w UE.

Ubiegłotygodniowe Forum poświęcone było realizacji przez polską branżę chemiczną ogólnoświatowego Programu "Responsible Care" oraz istotnym aspektom implementacji prawodawstwa unijnego do krajowych wymogów prawa ekologicznego.

Forum Ekologiczne jest to coroczne spotkanie kadry menedżerskiej zakładów chemicznych, dystrybucyjnych i recyklingowych oraz pracowników naukowych, administracji państwowej, a także ekspertów zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska.

Czytaj więcej:
Analiza 401
Rynek 1103