Odpady tworzyw sztucznych: problemy wciąż są

Odpady tworzyw sztucznych:…
Stowarzyszenie PlasticsEurope przypomina o znaczeniu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych w Polsce i innych krajach europejskich.

Jak podaje PlasticsEurope, tworzywa sztuczne stanowią mniej niż 1 proc. masy wszystkich odpadów stałych w Europie. Jednocześnie każdego roku powstaje ok. 25 mln ton odpadów z tworzyw. Poprzez różne formy ich odzysku można uzyskać zarówno surowce do produkcji nowych wyrobów, jak i odzyskać energię zmagazynowaną w odpadach. To właśnie sprawia, że są one cenne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Dlatego należy dążyć do tego, aby odzyskowi poddawać jak największą ich ilość, unikając przy tym składowania na wysypiskach.

W skali europejskiej niespełna połowa pokonsumenckich odpadów z tworzyw trafia na wysypiska. Dokładnie jest to 42 proc. Obserwuje się jednak stały wzrost ilość odpadów poddawanych odzyskowi (w tej chwili to 34 proc.) przy jednoczesnym zmniejszaniu ilości składowanej na wysypiskach.
Jeśli chodzi o porównanie sytuacji w Polsce i reszcie Europy, to w naszym kraju zagospodarowanie pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych osiąga poziom 36 kg na osobę. Jest to wynik niższy niż europejska średnia, która wynosi 48 kg na osobę. To zaś stwarza poważny problem.

Odpady tworzyw sztucznych: problemy wciąż są


W 2010 r. w naszym kraju wytworzono łącznie 1,41 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, z czego ponad połowę stanowiły odpady opakowaniowe. W blisko 2/3 z nich pochodziły z gospodarstw domowych. Z tej ilości jedynie 0,28 mln ton poddano procesowi recyklingu materiałowego. Dalszą część odpadów (7 proc.) przetworzono z odzyskiem energii, głównie poprzez wykorzystanie ich do produkcji paliw alternatywnych. Pozostała ilość, stanowiąca niemal trzy czwarte całości powstałych odpadów, została skierowana na składowiska, co stanowiło najtańszy sposób ich utylizacji. To bardzo złe proporcje.

Fakt niewykorzystywania wartościowych odpadów z tworzyw sztucznych, to zjawisko zdecydowanie negatywne i wymagające szybkiej zmiany. Tym bardziej, że w krajowych sektorach recyklingu oraz wytwarzania wtórnych paliw stałych, występują duże niedobory odpadów tworzyw sztucznych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych i będących podstawowym surowcem w tych sektorach.

W wiodących krajach europejskich proporcje są odwrotne. Jedynie mniej niż 15 proc. zużytych tworzyw sztucznych jest składowana. Ogółem na naszym kontynencie różnym formom odzysku poddaje się 14,3 mln ton tego typu odpadów. Ponad 24 proc. tej ilości przetworzono ponownie na surowiec do produkcji nowych wyrobów. Pozostałą część odzyskano natomiast w postaci energii. Ilość odpadów przerabianych poprzez recykling mechaniczny oraz odzysk energii wzrasta średnio o 10 proc. w ciągu roku.

W dziewięciu europejskich krajach: Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Szwecji, Danii, Belgii, Luksemburgu, Holandii i Norwegii, stopień odzysku odpadów tworzyw sztucznych wynosi powyżej 80 proc. W tych krajach istnieje absolutny lub częściowy zakaz składowania. I tym samym to te kraje należą do czołowych pod względem recyklingu.