PCC Rokita coraz bliżej parkietu

PCC Rokita coraz bliżej parkietu…
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w dn. 7 maja prospekt emisyjny spółki PCC Rokita, który został sporządzony w związku z pierwszą publiczną emisją akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na warszawskiej giełdzie.

Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji została podjęta przez Walne Zgromadzenie w lutym br. Udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie do 15 proc., zaś ich udział w liczbie głosów - do 10 proc. Spółka zakłada przeprowadzenie IPO jeszcze w tym półroczu.

- Jak zawsze podkreślam, nasza długoterminowa strategia finansowa bazuje na dywersyfikacji źródeł finansowania działalności - powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - Do tej pory opierała się ona na dwóch filarach – kredytach bankowych oraz emisjach obligacji. Teraz chcemy pozyskać środki w drodze publicznej emisji akcji.

W najbliższych latach spółka planuje m.in. intensywny rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych, koncentrując się rozwoju wysoko marżowych produktów specjalistycznych. Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i poszerzenie portfolio produktów.

- Oferta akcji powinna wzbudzić zainteresowanie inwestorów - mówi Tomasz Lalik, dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM. - PCC Rokita to rozpoznawalny dla inwestorów podmiot z rentownym i przewidywalnym biznesem, a działalność spółki w dużej części oparta jest na własnym know-how i trzech nowoczesnych kompleksach produkcyjnych.

PCC Rokita była do tej pory obecna na rynku długu w związku z publicznymi emisjami obligacji kierowanymi do szerokiego grona inwestorów indywidualnych.


Prawie 1000 produktów i formulacji chemicznych
 

Prawie 1000 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4