Pierwsze półrocze trudne dla Synthosu

Pierwsze półrocze trudne dla Synthosu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos wskazuje na pogorszenie wyników osiągniętych w pierwszym półroczu br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 2,786 mld zł i były niższe od wyniku osiągniętego w pierwszej połowie 2012 roku o 14,5 proc., kiedy to osiągnęły poziom 3,258 mld zł. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 246,4 mln zł (wobec 520,4 mln zł rok wcześniej, spadek o 52,6 proc.), zysk przed opodatkowaniem - 251,7 mln zł (w pierwszym półroczu 2012 roku był o 30 proc. wyższy i wyniósł 364,5 mln zł), natomiast zysk netto osiągnął w raportowanym okresie wysokość 223,9 mln zł i było 36 proc. niższy niż w pierwszej połowie 2012 roku.

Niższe przychody ze sprzedaży odnotowano m.in. w segmencie kauczuków i lateksów, gdzie spadły one o 23 proc. Nieznacznie - o 0,7 proc. - spadła też sprzedaż w dziale dyspersji winylowych. Wzrosła natomiast sprzedaż w dziale energetycznym i produktów styrenopochodnych (odpowiednio o 15 i 2 proc.). Po uwzględnieniu kosztów, ogólny wynik każdego z segmentów (za wyjątkiem działu Pozostałe) pogorszył się: w przypadku segmentu kauczuków - o 49 proc., produktów styrenopochodnych - o 75 proc., dyspersji winylowych - o 38 proc., zaś w dziale energetyka - o 16 proc.

W ocenie władz spółki pierwsze półrocze 2013 roku było trudnym okresem, w którym przeważały negatywne czynniki. Część z nich miała charakter jednostkowy, jak np. czerwcowa powódź w Czechach, która wywołała kilkudniowy przestój instalacji produkcyjnych podmiotów zlokalizowanych w Kralupach nad Wełtawą. Wśród uwarunkowań rynkowych autorzy raportu wspominają m.in. o utrzymującej się słabej koniunkturze w światowym przemyśle motoryzacyjnym (za wyjątkiem USA), a w szczególności w Chinach. Zwracają ponadto uwagę na słabą koniunkturę w gospodarce UE oraz niższe niż oczekiwano tempo rozwoju Chin. Te czynniki powodowały ograniczenie możliwości generowania zysków dla europejskich producentów kauczuków syntetycznych.