Podsumowanie Programu Vinyl 2010

Raport Końcowy z postępu prac potwierdza również, że wycofywanie i zastępowanie niektórych dodatków stosowanych w procesie produkcji i przetwarzania PVC odbywa się z wyprzedzeniem w stosunku do planowanych terminów w całej UE. Dla przykładu kadm wycofano szybko, a zastępowanie ołowiu odbywa się szybciej niż zakładano w harmonogramie.

Wszystko wskazuje na to, że całkowite zastąpienie ołowiu jest osiągalne w 2015 r. Inne osiągnięcia godne odnotowania obejmują ciągły rozwój innowacyjnych technologii, pozwalających poszerzyć zakres i wielkość recyklingu PVC oraz stworzenie wielu różnorodnych platform do dyskusji i promowania zrównoważonego zarządzania zasobami. Ponadto, przy wsparciu producentów, opracowano podstawowe Oceny Ryzyka dla plastyfikatorów PVC, które zostały opublikowane przez Komisję Europejską i kraje UE. Oceny te były efektem prowadzonych przez 10 lat szczegółowych badań w tym zakresie.

Bazując na sukcesie programu Vinyl 2010, europejski przemysł polichlorku winylu zobowiązał się do postawienia sobie jeszcze bardziej ambitnych celów na przyszłość. Od 12 miesięcy trwają już prace nad opracowaniem nowych zobowiązań na kolejnych dziesięć lat, w których uczestniczy organizacja Step Natural. Jest to szwedzka instytucją pozarządową, zajmującą się zrównoważonym rozwojem.

Do czynników, które będą miały wpływ na powodzenie nowej inicjatywy zaliczyć należy aktywne wsparcie wszystkich firm w łańcuchu wartości PVC, wzrost uznania dla wartości rynkowej tego tworzywa pochodzącego z recyklingu i coraz większe zaangażowanie władz publicznych i innych zainteresowanych stron w usuwania odpadów ze składowisk.

- Przedsiębiorstwa z łańcucha wartości czerpały korzyści z Programu Vinyl 2010 bez przystępowania do niego. Ponieważ kryteria zrównoważonego rozwoju stają się coraz bardziej istotne przy zamówieniach publicznych i prywatnych, ci „wolni strzelcy” narażają się na wykluczenie ich produktów z rynku. Urzędnicy zajmujący się zamówieniami publicznymi, projektanci i odbiorcy mają ważną rolę do odegrania poprzez aktywne wspieranie odpowiedzialnego zakupu PVC. VinylPlus, jako nowe, dobrowolne zobowiązanie zostanie zaprezentowany oficjalnie w czerwcu 2011 r. – stwierdził Josef Ertl.