Podsumowanie debat eksperckich Kampanii "Polska Chemia"

Bardzo istotny był także głos Magdy Gosk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, która również podjęła temat potrzeby wprowadzania skutecznego prawa uwzględniają potrzeby PolskiejChemii. - Jesteśmy po licznych konsultacjach i zmieniamy prawo uwzględniając Państwa potrzeby - podkreślała.

Chemia jest od wielu lat sektorem odpowiedzialnym środowiskowo. Pokazują to dane z najnowszego Raportu Środowiskowego przygotowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Polska chemia jest wśród wszystkich sektorów przemysłu liderem inwestycji prośrodowiskowych.

Jednym z najważniejszych kierunków inwestowania prośrodowiskowego są działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, na które przeznaczane jest aż 91% środków wszystkich ekologicznych inwestycji. Ostatnie lata to także m.in. ograniczenie emisji do powietrza w ponad 60% zakładów, znaczące zmniejszenie emisji lotnych związków organicznych i pyłów w krajowych fabrykach oraz ograniczenie pobór wody w ponad połowie zakładów w Polsce. Wszystkie te działania już teraz przynoszą konkretne i bardzo dobre rezultaty. Więcej szczegółowych danych dostępnych jest w Raporcie Środowiskowym 2017 Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Polska chemia jest sektorem odpowiedzialnym środowiskowo. Elementami kluczowymi do jej dalszego rozwoju są szeroki dialog między przemysłem i administracją oraz przejrzyste i przewidywalne prawo - to najważniejsze konkluzje płynące z II Debaty eksperckiej w ramach Kampanii "Polska Chemia".

Kolejna debata w ramach Kampanii "Polska Chemia" pt. "Inwestycje i rozwój przemysłu chemicznego w Polsce. Przyszłość Polskiej Chemii". odbyła się 19 listopada 2018 roku w Warszawie. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, które było współorganizatorem wydarzenia. Podczas debaty przedstawiciele administracji państwowej, naukowcy i przedsiębiorcy dyskutowali o czołowych aspektach gospodarczych, mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie sektora chemicznego w Polsce i rozwój jego inwestycji.

III Debata Polska Chemia


Podobnie jak w przypadku II Debaty spotkanie otworzyli przedstawiciel administracji - Anna Siejda, dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który zaznaczył, że „Innowację są motorem napędowym inwestycji w PolskiejChemii. Ponad 60% przedsiębiorstw branży wprowadziło w ostatnich latach innowacje. To prawie dwa razy więcej niż średnia całego przemysłu”.

W swoim wystąpieniu prezes Zieliński podkreślił także znaczenie Programu Sektorowego Innochem. - Ogromnym wsparciem dla rozwoju innowacyjności w chemii był Program Sektorowy Innochem. Pokazują to dane i poziom wykorzystania środków.

Temat Programu Innochem pojawiał się często w głosach uczestników spotkania, ponieważ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) podjęło decyzję o jego zamknięciu, po upływie okresu pilotażowego. Zgodnie z Agendą Badawczą Innochemu, głównym celem programu miała być poprawa pozycji konkurencyjnej krajowego sektora chemicznego na rynkach światowych, głównie poprzez wzmocnienie zdolności do tworzenia innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 2023, a sam program według oficjalnych danych miał jedne z najwyższych poziomów wykorzystania środków.

O inwestycjach największej spółki branży - PKN Orlen mówił Maciej Kropidłowski, dyrektor wykonawczy ds. rozwoju i technologii w PKN Orlen. - Program Rozwoju Petrochemii to mapa drogowa rozwoju PKN Orlen do co najmniej 2030 roku. To najważniejszy pakiet inwestycji w całej branży chemicznej - powiedział w swoim wystąpieniu dotyczącym najważniejszych inwestycji z punktu widzenia spółek.

Czytaj więcej:
Rynek 1066
Relacja 180